Doanh nghiệp gia đình

Quản lý và duy trì các cơ sở khách sạn thuộc sở hữu gia đình.

Doyo - DoYourOrder Đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống trong nhà hàng: Mẹo làm cha4 phút đọc

Cân bằng giữa việc làm cha và làm việc trong ngành nhà hàng: Mẹo để thành công

Làm cha là một trải nghiệm bổ ích và thỏa mãn, nhưng nó có thể là một thách thức khi làm việc trong ngành nhà hàng với giờ giấc không thường xuyên và thường làm việc trong các ngày lễ. Điều này có thể gây khó khăn cho việc cân bằng giữa công việc

David Hernandez
12 Th05 2023