Cách chạy Báo cáo COGS

Báo cáo giá vốn hàng bán rất quan trọng để giám sát việc tiêu thụ nguyên vật liệu và ngăn ngừa tình trạng tồn kho sản phẩm, đảm bảo quy trình hoạt động trơn tru.

Báo cáo COGS tốt cho điều gì

Báo cáo giá vốn hàng bán rất quan trọng để giám sát việc tiêu thụ nguyên vật liệu và ngăn ngừa tình trạng tồn kho sản phẩm, đảm bảo quy trình hoạt động trơn tru.

BƯỚC 1 : Truy cập Báo cáo COGS

Đăng nhập

Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản nhà hàng Do Your Order của bạn với tư cách là người quản lý, quản trị viên hoặc chủ doanh nghiệp.

AUTHENTICATION-DOYOURORDER

Chuyển đến Báo cáo

Sau khi đăng nhập, hãy tìm phần "Báo cáo" trong trang tổng quan của bạn.

SELECT-REPORT-OPTION-DOYOURORDER

BƯỚC 2 : Chạy báo cáo COGS

Báo cáo giá vốn hàng bán

Nhấp vào "Báo cáo COGS" để truy cập nó.

Chọn Phạm vi ngày

Chọn phạm vi ngày bạn muốn phân tích

Xem mức tiêu thụ vật liệu

Báo cáo sẽ hiển thị tất cả các tài liệu được tiêu thụ hoặc bán trong khoảng thời gian đã chọn.

BƯỚC 3 : Ngăn chặn tình trạng hết hàng

Quản lý hàng tồn kho

Sử dụng báo cáo này để quản lý hiệu quả hàng tồn kho và ngăn chặn tình trạng hết hàng