Quản lý quyền truy cập và quyền của người dùng trong tài khoản nhà hàng của bạn

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình thêm và quản lý người dùng có quyền truy cập khác nhau trong tài khoản nhà hàng của bạn trên Do Your Order. Bạn có thể kiểm soát ai có quyền truy cập vào các tính năng và bộ phận khác nhau trong hệ thống quản lý nhà hàng của bạn.

BƯỚC 1 : Truy cập Quản lý người dùng

Truy cập màn hình nhà hàng của bạn

Đăng nhập vào tài khoản nhà hàng Do Your Order của bạn và điều hướng đến màn hình chính của nhà hàng.

SELECT-RESTAURANT-DOYOURORDER

Điều hướng đến Quản lý người dùng

Tìm tùy chọn "Người dùng" trên màn hình và nhấp vào nó. Thao tác này sẽ đưa bạn đến phần quản lý người dùng.

NAVIGATE-TO-USER-MANAGEMENT-DOYOURORDER

BƯỚC 2 : Thêm người dùng mới

Thêm người dùng mới

Nhấp vào nút "Thêm người dùng mới". Hành động này sẽ nhắc bạn nhập thông tin chi tiết của người dùng mà bạn muốn thêm.

BƯỚC 3 : Xác định quyền truy cập

Bạn có ba tùy chọn cho quyền truy cập

Quản trị viên

Quản trị viên có thể xem và quản lý tất cả các nhà hàng trong cùng một tài khoản. Họ có toàn quyền truy cập vào tất cả các tính năng và cài đặt.

Giám đốc

Người quản lý chỉ có thể xem và quản lý các nhà hàng đã chọn. Họ có quyền truy cập vào các nhà hàng cụ thể và các tính năng liên quan của họ.

Người dùng

Người dùng có thể được chỉ định cho các bộ phận sản xuất (ví dụ: nhà bếp, quầy bar, tiệm bánh pizza) hoặc bộ phận dịch vụ (ví dụ: bồi bàn). Người dùng trong bộ phận dịch vụ cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa quyền thanh toán của họ.

BƯỚC 4 : Phân công các phòng ban

Chỉ định người dùng cho bộ phận

Nếu bạn chọn "Người dùng" hoặc "Dịch vụ", bạn sẽ có tùy chọn chỉ định người dùng cho một bộ phận cụ thể, chẳng hạn như nhà bếp, quầy bar, tiệm bánh pizza hoặc dịch vụ.

Chỉnh sửa quyền thanh toán (Bộ phận dịch vụ)

Đối với người dùng trong bộ phận dịch vụ, bạn có thể chỉnh sửa quyền thanh toán của họ, chỉ định xem họ có thẩm quyền xử lý các giao dịch thanh toán hay không. Bạn cũng có thể chọn xóa quyền thanh toán cho máy chủ hoặc người phục vụ.

BƯỚC 5 : Lưu thay đổi

Lưu chi tiết người dùng

Khi bạn đã điền thông tin chi tiết của người dùng và xác định quyền truy cập và bộ phận của họ, hãy nhấp vào nút "Lưu" hoặc "Thêm người dùng" để tạo hồ sơ người dùng mới.

BƯỚC 6 : Quản lý tài khoản người dùng

Chỉnh sửa và xóa người dùng

Bạn có thể quản lý tài khoản người dùng bất cứ lúc nào. Chỉnh sửa hoặc xóa người dùng và điều chỉnh quyền truy cập hoặc phân công bộ phận của họ nếu cần.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể quản lý hiệu quả quyền truy cập và quyền của người dùng trong tài khoản nhà hàng của mình trên Do Your Order. Điều này cho phép bạn kiểm soát ai có thể truy cập các tính năng và bộ phận cụ thể, đảm bảo hoạt động của nhà hàng diễn ra suôn sẻ và an toàn.