Условия за ползване

Общи условия

D' Alessio consulting SA (Do Your Order/us/we) и Вие се съгласявате с настоящите Общи условия ("Условията"), когато използвате приложението и уебсайта Do Your Order. Тези Условия представляват правно обвързващо споразумение между Вас и нас. Моля, отделете време, за да ги прочетете внимателно. Моля, прочетете внимателно тези правила и условия, преди да използвате нашата услуга.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите, от които началната буква е с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия:

 • Приложение означава софтуерната програма, предоставена от Дружеството, изтеглена от Вас на всяко електронно устройство, наречено Do Your Order

 • Магазин за приложения означава услугата за цифрово разпространение, управлявана и разработена от Apple Inc. (Apple App Store) или Google Inc. (Google Play Store), в която Приложението е изтеглено.

 • Филиал означава предприятие, което контролира, контролира или е под общ контрол със страна, където "Контрол" означава собственост върху 50 % или повече от акциите, дяловото участие или други ценни книжа, които имат право да гласуват за избор на директори или друг управляващ орган.

 • Страна се отнася за: Швейцария

 • Фирма (наричано в настоящото Споразумение "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашите") се отнася до D' Alessio consulting SA.

 • Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

 • Услуга се позовава на приложението.

 • Общи условия (наричани също "Условия") означава настоящите Общи условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата. Настоящото споразумение за Общите условия е създадено с помощта на.

 • Услуга за социални медии на трети страни означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.

 • Ти означава физическото лице, което осъществява достъп до или използва Услугата, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това физическо лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Потвърждение

Това са Общите условия, регулиращи използването на тази Услуга и споразумението, което действа между Вас и Компанията. Настоящите Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до и използването на Услугата зависи от приемането и спазването на настоящите Общи условия. Тези Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, нямате право на достъп до Услугата.

Вие твърдите, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до и използването на Услугата също е обусловено от приемането и спазването на Политиката за поверителност на Компанията. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са притежавани или контролирани от Компанията.

Компанията няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно Ви препоръчваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Край

Ние можем да прекратим или преустановим достъпа Ви незабавно, без предизвестие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите настоящите Общи условия.

При прекратяване, Вашето право да използвате Услугата ще бъде прекратено незабавно.

Ограничаване на отговорността

Независимо от всички щети, които може да понесете, цялата отговорност на Компанията и на някой от нейните доставчици съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително обезщетение за всичко изброено по-горе ще бъде ограничена до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата или 100 USD, ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Дружеството или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за загуба на печалби, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за телесна повреда, загуба на неприкосновеност на личния живот, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трети страни и/или хардуер на трети страни, използвани с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Дружеството или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността от такива щети и дори ако средството за защита не изпълни основната си цел.

Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка страна ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от закона.

"КАКТО Е" и "КАКТО Е НАЛИЧНО" Отказ от отговорност

Услугата Ви се предоставя "КАКТО Е" и "КАКТО Е НАЛИЧНА" и с всички неизправности и дефекти без гаранция от какъвто и да е вид. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Компанията, от свое име и от името на своите филиали и нейните и съответните им лицензодатели и доставчици на услуги, изрично отхвърля всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услугата, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, право на собственост и ненарушение, и гаранции, които могат да възникнат от хода на сделката, хода на изпълнение, използването или търговската практика. Без да се ограничава до гореизложеното, Компанията не предоставя гаранция или ангажимент и не дава никакви гаранции, че Услугата ще отговаря на Вашите изисквания, ще постигне желаните резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, ще отговаря на стандартите за производителност или надеждност или ще бъде без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Без да се ограничава гореизложеното, нито Компанията, нито някой от доставчиците на компанията прави каквото и да е представителство или гаранция от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на функционирането или наличността на Услугата или информацията, съдържанието и материалите или продуктите, включени в нея; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или валутата на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Компанията, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, злонамерен софтуер, бомби със закъснител или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложимите законови права на потребителя, така че някои или всички от горните изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голямата степен, приложима съгласно приложимото законодателство.

Приложимо право

Законите на страната, с изключение на нейните стълкновителни норми, уреждат тези Условия и използването на Услугата от Ваша страна. Използването на Приложението от Ваша страна може да бъде предмет и на други местни, държавни, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате някакви притеснения или спорове относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Компанията.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате.

Правно съответствие на САЩ

Вие декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от правителството на Съединените щати или която е определена от правителството на Съединените щати като държава, "подкрепяща тероризма", и (ii) не сте в списъка на правителството на Съединените щати за забранени или ограничени страни.

Делимост и отказ от права

Делимост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се окаже неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и тълкувана, за да се постигнат целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

Отказ

Освен както е предвидено тук, неупражняването на право или неизискването за изпълнение на задължение по настоящите Условия не засяга възможността на страната да упражни това право или да изисква такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ от последващо нарушение.

Устен превод

Тези Общи условия може да са преведени, ако сме Ви ги предоставили в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният текст на английски език ще има предимство в случай на спор.

Промени в настоящите Общи условия

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ние ще положим разумни усилия да предоставим най-малко 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Като продължавате да осъществявате достъп до или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящите Общи условия, можете да се свържете с нас:

 • По имейл: doyourorder@gmail.com