Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

D' Alessio consulting SA (Do Your Order/us/wij) en u gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") bij het gebruik van de Do Your Order app en website. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons. Neem de tijd om ze aandachtig te lezen. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Toepassing betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd Do Your Order

 • Toepassingswinkel betekent de digitale distributiedienst die wordt beheerd en ontwikkeld door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) waarin de Applicatie is gedownload.

 • Affiliëren betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat zij eigenaar is van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere beheersautoriteit.

 • Land verwijst naar: Zwitserland

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar D' Alessio consulting SA.

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Dienst verwijst naar de Applicatie.

 • Algemene voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst is tot stand gekomen met behulp van de.

 • Sociale mediaservice van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Service kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

 • Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Service en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf van kracht is. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze Algemene Voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw acceptatie van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Afloop

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging wordt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u is betaald via de service of 100 USD als u niets via de service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy als gevolg van of op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van of het onvermogen om de Service te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Service, of anderszins in verband met een bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel faalt in zijn essentiële doel.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste mate die door de wet is toegestaan.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Service wordt aan u geleverd "ZOALS DEZE IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde Ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of verbintenis, en geeft geen enkele verklaring van welke aard dan ook dat de Service aan Uw vereisten zal voldoen, beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die vanuit of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel worden uiteengezet, worden toegepast voor zover afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflicterende rechtsregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of een geschil hebt over de Service, gaat u ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont.

Naleving van de wetgeving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt", en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke uitvoering op enig moment daarna te eisen, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand van enige volgende schending vormen.

Tolken voor vertaling

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald als We ze aan u beschikbaar hebben gesteld op onze Service. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst prevaleert in het geval van een geschil.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de website en de service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: doyourorder@gmail.com