Prywatność

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, gdy korzystasz z dowolnego produktu i usług Do Your Order oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane pod następującymi warunkami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Rachunek oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Partnerski oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej.

 • Aplikacja oznacza oprogramowanie dostarczone przez Spółkę, pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne, o nazwie Do Your Order

 • Firma (w niniejszej Umowie określane jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasze") odnosi się do D' Alessio consulting SA.

 • Kraj odnosi się do: Szwajcaria

 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Usługa odnosi się do Aplikacji.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

 • Dane dotyczące użytkowania odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z Usługi

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

 • Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer

 • Adres, Stan, Prowincja, Kod pocztowy, Miasto

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Firma umożliwia utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących Usług mediów społecznościowych stron trzecich:

 • Wyszukiwarka Google
 • Na Facebooku
 • Świergot

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub w inny sposób udzielić nam dostępu do Usługi mediów społecznościowych strony trzeciej, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem Zewnętrznej usługi mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, działania lub lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia Firmie dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Spółce pozwolenia na używanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje zbierane podczas korzystania z aplikacji

Podczas korzystania z naszej Aplikacji, w celu zapewnienia funkcji naszej Aplikacji, możemy gromadzić, za Twoją uprzednią zgodą:

 • Informacje dotyczące Twojej lokalizacji

 • Zdjęcia i inne informacje z aparatu i biblioteki zdjęć urządzenia

Używamy tych informacji do udostępniania funkcji naszej Usługi, ulepszania i dostosowywania naszej Usługi. Informacje mogą zostać przesłane na serwery Spółki i/lub serwer Usługodawcy lub mogą być po prostu przechowywane na Państwa urządzeniu.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć dostęp do tych informacji w dowolnym momencie w ustawieniach Urządzenia.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę: w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać swoim kontem: w celu zarządzania rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie umowy zakupu zakupionych produktów, przedmiotów lub usług lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne związane z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione do ich wdrożenia.

 • Aby zapewnić Ci z wiadomościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

 • W przypadku przenoszenia własności przedsiębiorstw: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące użytkowników naszej Usługi znajdują się wśród przenoszonych aktywów.

 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku przenoszenia własności przedsiębiorstw: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych, Twoje kontakty w Serwisie społecznościowym strony trzeciej mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 • Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszelkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przekazanie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy o tym, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.

Ścigania

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzeganie obowiązku prawnego
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobieganie lub badanie możliwych wykroczeń w związku z Usługą
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub wyraźnego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatnia aktualizacja" na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: doyourorder@gmail.com