Warunki korzystania z usługi

Regulamin

D' Alessio consulting SA (Do Your Order/us/we) i zgadzasz się na niniejsze Warunki ("Warunki") podczas korzystania z aplikacji i strony internetowej Do Your Order. Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami. Poświęć trochę czasu na uważne zapoznanie się z nimi. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z naszej Usługi.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane pod następującymi warunkami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu:

 • Aplikacja oznacza oprogramowanie dostarczone przez Spółkę, pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne, o nazwie Do Your Order

 • Sklep z aplikacjami oznacza usługę dystrybucji cyfrowej obsługiwaną i rozwijaną przez Apple Inc. (Apple App Store) lub Google Inc. (Google Play Store), w ramach której Aplikacja została pobrana.

 • Partnerski oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej.

 • Kraj odnosi się do: Szwajcaria

 • Firma (w niniejszej Umowie określane jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasze") odnosi się do D' Alessio consulting SA.

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Usługa odnosi się do Aplikacji.

 • Regulamin (zwane również "Warunkami") oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z Usługi. Niniejsza umowa Regulaminu została stworzona za pomocą.

 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Usługę.

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Potwierdzenia

Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi i umowy, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania Polityki prywatności Firmy. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich.

Wypowiedzenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, które możesz ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków i wyłącznego zadośćuczynienia za wszystkie powyższe będzie ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerwy w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowanie stron trzecich i/lub sprzęt stron trzecich używany w Usłudze lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie dotyczące "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI"

Usługa jest świadczona Użytkownikowi "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma, we własnym imieniu i w imieniu swoich Podmiotów stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie jakiekolwiek zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez zakłóceń, spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności lub być wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w najszerszym zakresie egzekwowalnym zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez Użytkownika podlegają prawu krajowemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj "wspierający terroryzm" oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność postanowień i zrzeczenie się praw

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w najszerszym zakresie możliwym do osiągnięcia przez obowiązujące prawo, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub nieżądanie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpłynie na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, ani też zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

Tłumaczenia ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je w naszej Usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany niniejszych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, zaprzestań korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: doyourorder@gmail.com