Uslovi korišćenja usluge

Odredbe uslova

D' Alessio consulting SA (Do Your Order/us/we) i slažete se sa ovim Odredbama i uslovima ("Odredbe") prilikom korišćenja aplikacije i veb sajta Do Your Order. Ovi Uslovi čine pravno obavezujući sporazum između vas i nas. Molim vas, iskoristite vreme da ih pažljivo pročitate. Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe i uslove pre korišćenja naše Usluge.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Reči o kojima je početno slovo napisano velikim slovom imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u singularnom ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih Odredbi i uslova:

 • Aplikacije znači softverski program koji je obezbedila Kompanija preuzeta od vas na bilo kom elektronskom uređaju, pod imenom Do Your Order

 • Skladište aplikacija znači usluga digitalne distribucije kojom upravlja i razvija apple Inc. (Apple App Store) ili Google Inc. (Google Play Store) u kojoj je aplikacija preuzeta.

 • Affiliate podrazumeva entitet koji kontroliše, koji je pod zajedničkom kontrolom ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde "Kontrola" podrazumeva vlasništvo nad 50 odsto ili više akcija, akcionarskog interesa ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili druge upravne vlasti.

 • Zemlja odnosi se na: Švajcarska

 • Kompanija (naziva se ili "Kompanija", "Mi", "Mi" ili "Naš" u ovom Ugovoru) odnosi se na D' Alessio consulting SA.

 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može da pristupi Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

 • Usluga odnosi se na aplikaciju.

 • Odredbe i uslovi (naziva se i "Odredbe") podrazumevaju ove Odredbe i uslove koji čine celokupan ugovor između Vas i Preduzeća u vezi sa korišćenjem Usluge. Ovaj sporazum o odredbama i uslovima je kreiran uz pomoć.

 • Servis društvenih medija trećih strana označava sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža nezavisno proizvođač, a koje može biti prikazano, uključeno ili dostupno od strane Usluge.

 • Vi podrazumeva pojedinačni pristup Ili korišćenje Usluge, preduzeća ili drugog pravnog lica u ime kojeg takvo lice pristupa Ili koristi Uslugu, kao što je primenljivo.

Potvrda

Ovo su Odredbe i uslovi koji regulišu korišćenje ove Usluge i sporazuma koji funkcioniše između Vas i Kompanije. Ovim Odredbama i uslovima određena su prava i obaveze svih korisnika u pogledu korišćenja Usluge.

Vaš pristup i korišćenje Usluge uslovljen je Vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Odredbi i uslova. Ovi Odredbe i uslovi odnose se na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju Ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korišćenjem usluge slažete se da budete obavezni ovim Odredbama i uslovima. Ako se ne slažete ni sa jednim delom ovih Odredbi i uslova, možda nećete pristupiti Usluzi.

Vi predstavljate da imate više od 18 godina. Kompanija ne dozvoljava osobama mlađe od 18 godina da koriste Uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Usluge je takođe uslovljen Vašim prihvatanjem i poštovanjem politike privatnosti kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje naše smernice i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših ličnih informacija kada koristite aplikaciju ili Veb lokaciju i govori vam o Vašim pravima na privatnost i o tome kako vas zakon štiti. Molimo vas da pažljivo pročitate našu politiku privatnosti pre korišćenja naše usluge.

Linkovi ka drugim Web lokacijama

Naša Usluga može da sadrži veze ka Web lokacijama ili uslugama nezavisnih proizvođača koje kompanija ne poseduje ili ne kontroliše.

Kompanija nema kontrolu nad tim i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, smernice privatnosti ili prakse bilo koje Web lokacije ili usluga trećih strana. Vi dalje potvrđujete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno izazvan ili u vezi sa korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve web stranice ili usluge.

Savetujemo vam da pročitate odredbe i uslove i smernice privatnosti bilo koje web stranice ili usluge nezavisnih proizvođača koje posećujete.

Prekid

Možemo da prekinemo ili obustavimo Vaš pristup odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući i bez ograničenja ako prekršite ove Odredbe i uslove.

Po prestanku radnog odnosa, Vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju možete naneti, celokupna odgovornost Kompanije i bilo kog od njenih dobavljača po bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaš ekskluzivni pravni lek za sve poslove biće ograničeni na iznos koji ste vi zaista platili preko Usluge ili 100 USD ako ništa niste kupili putem Usluge.

U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, Ni u kom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti podlegli bilo kakvoj posebnoj, slučajnoj, indirektnoj ili posledičnoj šteti (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu za gubitak profita, gubitak podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za lične povrede, gubitak privatnosti koji proističe iz ili na bilo koji način u vezi sa korišćenjem softvera nezavisnog proizvođača i/ili hardvera nezavisnog proizvođača koji se koristi sa Uslugom, ili na drugi način u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompaniji ili bilo kom dobavljaču savetovana mogućnost takve štete, pa čak i ako pravni lek ne ispuni svoju suštinsku svrhu.

Neke države ne dozvoljavaju isključenje impliciranih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajnu ili posledičnu štetu, što znači da neka od navedenih ograničenja možda neće važiti. U tim državama odgovornost svake stranke biće ograničena u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Odricanje odgovornosti "AS IS" i "AS AVAILABLE"

Usluga vam je pružena "AS IS" i "AS AVAILABLE" i sa svim kvarovima i nedostacima bez garancije bilo koje vrste. U maksimalnoj meri koja je dozvoljena važećim zakonom, Kompanija se, u svoje ime i u ime svojih filijala i njihovih izdavača licenci i pružalaca usluga, izričito odriče svih garancija, bilo da su izričite, podrazumevajuće, statutarne ili na neki drugi način, uz poštovanje Usluge, uključujući sve podrazumevane garancije o prodaji, podesnosti za određenu svrhu, zvanje i neskrivanje, i garancije koje mogu nastati tokom poslovanja, kursa performansi, korišćenja ili trgovinske prakse. Bez ograničenja u smislu, Kompanija ne daje nikakvu garanciju ili poduhvat i ne predstavlja nikakvu vrstu da će Usluga ispuniti Vaše zahteve, postići bilo kakve predviđene rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo kakve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti besplatna greška ili da će sve greške ili nedostaci moći ili biti ispravljeni.

Bez ograničavanja navedenog, ni Kompanija niti bilo ko od provajdera preduzeća ne daje bilo kakvu zastupljenost ili garanciju bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane: (i) u vezi sa radom ili dostupnošću Usluge, ili informacijama, sadržajem i materijalima ili proizvodima koji su tu uključeni; (ii) da će Usluga biti neometana ili bez grešaka; (iii) u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili valute bilo koje informacije ili sadržaja navedenog putem Usluge; ili (iv) da su Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-poruke poslate iz ili u ime Kompanije oslobođeni virusa, skripti, trojanskih konja, crva, malvera, vremenskih okvira ili drugih štetnih komponenti.

Neke nadležnosti ne dozvoljavaju isključivanje određenih vrsta garancija ili ograničenja primenljivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva navedena isključenja i ograničenja ne mogu odnositi na Vas. Međutim, u takvom slučaju isključenja i ograničenja određena u ovom odeljku primenjuju se u najvećoj meri koja se primenjuje u skladu sa važećim zakonom.

Upravni zakon

Zakoni zemlje, isključujući njene neusaglašenosti pravila zakona, regulišu ove Uslove i Vaše korišćenje Usluge. Vaša upotreba aplikacije takođe može biti podložna drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rešavanje sporova

Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor oko Usluge, slažete se da prvo pokušate neformalno da rešite spor tako što ćete kontaktirati Kompaniju.

Za korisnike Evropske unije (EU)

Ako ste potrošač Evropske unije, imaćete koristi od bilo kakvih obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj boravite.

Pravna usaglašenost Sjedinjenih Država

Vi zastupate i garantujete da (i) niste locirani u zemlji koja podleže embargu vlade Sjedinjenih Država, ili koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao "terorističku podršku" zemlji, i (ii) Niste navedeni ni na kojoj vladinoj listi zabranjenih ili ograničenih strana.

Ozbiljnost i odricanje

Ozbiljnost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nesprovodivom ili nevažećom, takva odredba će biti promenjena i protumačena kako bi se ostvarili ciljevi takve odredbe u najvećoj mogućoj meri u skladu sa važećim zakonom i preostale odredbe će se nastaviti punom snagom i efektom.

Odricanje

Osim ako je ovde obezbeđeno, neuspeh u ostvarivanja prava ili zahtevanje obavljanja obaveze pod ovim Uslovima neće uticati na sposobnost stranke da ostvari takvo pravo ili zahteva takav učinak u bilo kom trenutku nakon toga niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od bilo kakvog narednog kršenja.

Tumačenje prevoda

Ovi Odredbe i uslovi su možda prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnim na našoj usluzi. Slažete se da originalni tekst na engleskom preovlađuje u slučaju spora.

Izmene ovih odredbi i uslova

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da obezbedimo najmanje 30 dana obaveštenja pre nego što neki novi uslovi posledice snazi. Ono što predstavlja materijalnu promenu biće utvrđeno po našem nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korišćenja naše usluge nakon što te revizije postanu efikasne, slažete se da budete obavezni izmenjenim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celini ili delimično, prestanite da koristite Veb lokaciju i Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Odredbama i uslovima, možete nas kontaktirati:

 • Putem mejla: doyourorder@gmail.com