การนําทางคลื่นแห่งความสําเร็จของการเริ่มต้น: ข้อมูลเชิงลึกจากสัปดาห์ที่ 4 ของการเดินทางของเรา

Doyo - DoYourOrder การนําทางคลื่นแห่งความสําเร็จของการเริ่มต้น: ข้อมูลเชิงลึกจากสัปดาห์ที่ 4 ของการเดินทางของเรา

สารบัญ

Arrow Down

ในการเดินทางที่ให้ความกระจ่างซึ่งกินเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ทีม Do Your Order ภายใต้การให้คําปรึกษาของ Bernardo Vasconcelos ได้เริ่มดําเนินการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการขายการสร้างแบบจําลองธุรกิจเชิงกลยุทธ์และความซับซ้อนของโอกาสในการลงทุนในโปรตุเกส ตั้งแต่การเจาะลึกลงไปในศิลปะการสร้างความเห็นอกเห็นใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไปจนถึงการเรียนรู้ Business Model Canvas และวงกลมทองคําทีมงานของเราได้รับการติดตั้งชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้าและความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับภูมิทัศน์การลงทุนได้วางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการเริ่มต้นของเรา ตั้งอยู่ในโปรตุเกสซึ่งเป็นศูนย์กลางที่กําลังเติบโตสําหรับนวัตกรรมและการเติบโตตอนนี้เรามีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมในการสํารวจความซับซ้อนของภูมิทัศน์การขายใช้ประโยชน์จากกรอบกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ของเราและคว้าโอกาสในการลงทุนที่สอดคล้องกับภารกิจและค่านิยมของเรา

เปิดตัวศิลปะการขายกับ Bernardo Vasconcelos: วันแห่งการเรียนรู้เชิงลึก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ทีม Do Your Order ได้รับสิทธิพิเศษในการมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงภายใต้การแนะนําของ Bernardo Vasconcelos ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย โค้ช และผู้อํานวยความสะดวกที่โดดเด่น วันนี้ไม่ใช่แค่อีกก้าวหนึ่งในการเดินทางของเรา มันเป็นการก้าวกระโดดไปสู่การเรียนรู้ศิลปะการขายทําความเข้าใจการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับแต่งแนวทางเชิงกลยุทธ์ของเราในการเติบโตของธุรกิจ นี่คือบทสรุปของข้อมูลเชิงลึกและบทเรียนอันล้ําค่าที่เรารวบรวมตลอดทั้งวัน

สาระสําคัญของการขาย: ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์

The Essence of Sales: Empathy, Trust, and Relationship

Bernardo แนะนําให้เรารู้จักกับขั้นตอนหลักของวงจรการขาย: ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ แต่ละขั้นตอนทําหน้าที่เป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างกลยุทธ์การขายที่ประสบความสําเร็จ เราเรียนรู้ถึงความสําคัญของการเข้าใจและเชื่อมโยงกับความต้องการและอารมณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริง ความไว้วางใจพื้นฐานนี้ปูทางไปสู่โอกาสทางธุรกิจ ซึ่งลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการมีส่วนร่วมกับเรา จุดสุดยอดของกระบวนการนี้คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและต่อเนื่องซึ่งไม่เพียง แต่กระตุ้นโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังสร้างเครือข่ายการสนับสนุนผ่านลูกค้าที่พึงพอใจ

พลังแห่งการฟัง

The Power of Listening

การฟังเป็นศิลปะ และในการขาย มันเป็นทักษะที่สําคัญ เบอร์นาร์โดอธิบายระดับของการฟังจากการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจและกระตือรือร้นไปยังรูปแบบที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเช่นการเลือกและการแสร้งทําเป็นฟัง การเน้นการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจสะท้อนกับเราโดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการเข้าใจและเชื่อมต่อกับอารมณ์และมุมมองของผู้พูดอย่างแท้จริง ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี้ส่งเสริมการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับลูกค้า ซึ่งขาดไม่ได้ในกระบวนการขาย

แนวทางปฏิบัติ: แบบฝึกหัดการแสดงบทบาทสมมติ

แบบฝึกหัดการแสดงบทบาทสมมติเป็นการทดสอบความเข้าใจของเราในทางปฏิบัติโดยจําลองสถานการณ์การขายในชีวิตจริง วิธีการลงมือปฏิบัติจริงนี้ช่วยให้เราสามารถรวบรวมทั้งพนักงานขายและผู้ซื้อโดยนําเสนอมุมมอง 360 องศาของกระบวนการขาย ผลตอบรับที่ได้รับคือเหมืองทองคํา ซึ่งเผยให้เห็นจุดแข็งของเราและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง แบบฝึกหัดนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการปรับกลยุทธ์การขายของเราเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและกระบวนการตัดสินใจภายในองค์กร

เครื่องมือเชิงกลยุทธ์: Eisenhower Matrix และการลดความซับซ้อนของ SWOT

Bernardo แนะนําให้เรารู้จักกับ Eisenhower Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการเวลาที่ช่วยจัดลําดับความสําคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสําคัญ การใช้เมทริกซ์นี้กับงานขายเป็นการเปิดเผยทําให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงและหลีกเลี่ยงการจมอยู่กับกิจกรรมที่มีผลกระทบน้อยกว่า ในทํานองเดียวกันการวิเคราะห์ SWOT แบบง่ายให้ความชัดเจนในการมุ่งเน้นความพยายามของเราโดยการทําความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ของเราที่เกี่ยวข้องกับความสําคัญของลูกค้า

ศิลปะแห่งการตั้งคําถาม

การทําความเข้าใจสถานการณ์การขายผ่านการตั้งคําถามเป็นสิ่งสําคัญ Bernardo เน้นการถามคําถามที่หลากหลายเพื่อค้นพบตลาดใหม่ชี้แจงความต้องการที่แท้จริงอธิบายพันธมิตรใหม่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและกําหนดวิธีการขายและโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการนี้ไม่เพียง แต่ช่วยในการปรับแต่งกลยุทธ์การขายของเรา แต่ยังในการปรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ยกระดับกลยุทธ์ของเรา: เจาะลึกโมเดลธุรกิจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า

หลังจากวันที่ให้ความกระจ่างกับ Bernardo Vasconcelos ทีม Do Your Order ยังคงเดินทางต่อไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ โดยเจาะลึกลงไปในกรอบการทํางานและกลยุทธ์ที่สนับสนุนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ วันนี้ทุ่มเทให้กับการสํารวจ Business Model Canvas, Golden Circle และความซับซ้อนของการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกลยุทธ์การเติบโต นี่คือวิธีที่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กําหนดเส้นทางของเราไปข้างหน้า

The Business Model Canvas and The Golden Circle: วางรากฐาน

The golde Circle by Simon Sinek

Business Model Canvas นําเสนอภาพขององค์ประกอบที่สําคัญของธุรกิจของเรากระตุ้นให้เราคิดอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าข้อเสนอคุณค่าช่องทางความสัมพันธ์กับลูกค้าแหล่งรายได้และอื่น ๆ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้เราเห็นภาพรูปแบบธุรกิจของเราอย่างมีโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของการดําเนินงานของเราสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเรา

วงกลมทองคําของ Simon Sinek เป็นแรงบันดาลใจให้เราเพิ่มเติมโดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของการเริ่มต้นด้วย 'ทําไม'—จุดประสงค์ สาเหตุ หรือความเชื่อของเรา แนวทางจากภายในสู่ภายนอกสําหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้สะท้อนอย่างลึกซึ้งกับทีมของเราเตือนเราว่าภารกิจหลักของเราควรขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจและนวัตกรรม ด้วยการอธิบายว่าทําไมเราถึงดํารงอยู่วิธีที่เราบรรลุวัตถุประสงค์ของเราและสิ่งที่เรานําเสนอเราสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าของเราได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างความแตกต่างในตลาด

การระบุลูกค้าในอุดมคติของเราและความเป็นเลิศในข้อเสนอของเรา

การทําความเข้าใจว่าลูกค้าในอุดมคติของเราคือใครและอะไรที่ทําให้เราแตกต่างในตลาดเป็นสิ่งสําคัญ ด้วยการระบุผู้ชมเฉพาะที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเราสามารถปรับแต่งความพยายามทางการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์การบริการลูกค้าหรือนวัตกรรมได้สร้างข้อเสนอการขายที่ไม่เหมือนใครซึ่งทําให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง

ตัวชี้วัดโจรสลัด: กรอบงาน AARRR

เฟรมเวิร์ก AARRR ของ Dave McClure—การได้มา, การเปิดใช้งาน, การเก็บรักษา, การอ้างอิง และรายได้—ทําให้เรามีแนวทางที่มีโครงสร้างในการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการตลาดและการขายของเรา เฟรมเวิร์กนี้ช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่เมตริกหลักที่สําคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเรากําลังตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อขยายฐานผู้ใช้และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

การทําแผนที่การเดินทางของลูกค้าและจุดสัมผัส

การทําแผนที่การเดินทางของลูกค้าเป็นแบบฝึกหัดที่เปิดหูเปิดตา ช่วยให้เราเห็นภาพขั้นตอนต่างๆ ที่ลูกค้าของเราต้องผ่าน ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการสนับสนุน การทําความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละจุดสัมผัสตลอดเส้นทางนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เหนียวแน่นและเป็นบวก กระบวนการนี้ได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของแผนกต่างๆ ที่ทํางานพร้อมเพรียงกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของเราจะราบรื่นและมีผลกระทบ

กลยุทธ์เพื่อการเติบโต: การได้มา การเปิดใช้งาน และอื่นๆ

เราได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจาก Forbes และ Inc. เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ทางการตลาดไปสู่การมองว่าความพยายามทางการตลาดเป็นการลงทุนมากกว่าต้นทุนเป็นสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการขยายฐานผู้ใช้ของเรา เช่น แคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กําลังถูกนํามาใช้โดยคํานึงถึง ROI อย่างกระตือรือร้น

กรณีศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น Catraca Livre ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตของผู้ใช้ที่ประสบความสําเร็จ โดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของการทําความเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมของลูกค้า กลยุทธ์การเปิดใช้งานรวมถึงการใช้อีเมลส่วนบุคคลและการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัยกําลังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่เพียง แต่ดึงดูด แต่ยังรักษาฐานลูกค้าที่ภักดีไว้ด้วย

บทสรุป

ในขณะที่เราไตร่ตรองถึงบทเรียนอันล้ําค่าและข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากการเดินทางที่ยาวนานหนึ่งสัปดาห์ของเราเป็นที่ชัดเจนว่าการให้คําปรึกษาของ Bernardo Vasconcelos ควบคู่ไปกับการเจาะลึกกรอบธุรกิจเชิงกลยุทธ์และภูมิทัศน์การลงทุนของโปรตุเกสได้กําหนดวิถีของ Do Your Order อย่างลึกซึ้ง ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการขายแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการสร้างแบบจําลองธุรกิจและทิศทางที่ชัดเจนสําหรับการรักษาความปลอดภัยการลงทุนเรายืนอยู่ที่ขอบของอนาคตที่สดใส ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเราและการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าในอุดมคติของเราคือเสาหลักที่จะสนับสนุนการเดินทางของเราไปสู่การเติบโตและความสําเร็จอย่างยั่งยืน ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าบทเรียนที่ได้รับและกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นจะยังคงนําทางเราต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่เพียง แต่ตอบสนอง แต่เกินความคาดหวังของลูกค้าและเติบโตในภูมิทัศน์การเริ่มต้นที่มีการแข่งขันและมีการพัฒนาตลอดเวลา

สํารวจเพิ่มเติม

10 นาที อ่าน

ปฏิวัติร้านอาหาร: การลดการปล่อย CO2 ลง 60% ปูทางสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมด้วย Do Your Order

ในโลกที่จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับแนวหน้าของความกังวลทางสังคมธุรกิจต่างๆต่างแสวงหาวิธีใหม่ ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผู้บุกเบิกดังกล่าวคือ Do Your Order ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มล้ําสมัยที่ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการดํ

Maria Sanchez
06 มี.ค. 2024
5 นาที อ่าน

การปรับขนาดสําหรับร้านอาหารและการบริการในยุโรป: การนําทางภูมิทัศน์ด้วย Do Your Order

ภูมิทัศน์การคลังในยุโรปนําเสนอกฎระเบียบที่ซับซ้อนซึ่งธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคร้านอาหารและการบริการ ต้องดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎระเบียบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ ซึ่งครอบคลุมโซลูชันต่างๆ ตั้งแต่ระ

Jennifer Lee
29 ก.พ. 2024
8 นาที อ่าน

การสร้างทีมในฝัน: ข้อมูลเชิงลึกจากการพักผ่อนเริ่มต้นของเราในฟุงชาล - สัปดาห์ที่ 5

ในเมืองฟุงชาลที่มีชีวิตชีวาทีม Do Your Order ได้เริ่มดําเนินการล่าถอยเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกําหนดวิถีของเราใหม่ ด้วยคําแนะนําที่ชาญฉลาดของ Miguel Alves Ribeiro ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ www.sheerme.com เราได้เจาะลึกถึงการสํารวจอย่างเข้มข้นว่าการสร

Do Your Order
22 ก.พ. 2024
7 นาที อ่าน

เผยเสน่ห์ของบิสโทร

บิสโทรซึ่งเป็นคําที่ชวนให้นึกถึงภาพของพื้นที่รับประทานอาหารที่แปลกตาและอบอุ่นเป็นวัตถุดิบหลักในโลกการทําอาหารมาช้านาน ร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและแนวทางที่โดดเด่นในด้านอาหารและการบริการนําเสนอการผสมผสานที่น่าสนใจของประ

Do Your Order
18 ก.พ. 2024
7 นาที อ่าน

ครัวเชิงพาณิชย์คืออะไร? เผยหัวใจร้านอาหารของคุณ

ห้องครัวในร้านอาหารของคุณไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ที่เวทมนตร์ในการทําอาหารเกิดขึ้นเท่านั้น ห้องเครื่อง และสถานที่ที่แก่นแท้ของธุรกิจของคุณก่อตัวขึ้น Total Food Service แนะนําว่าการอุทิศ 40% ของแผนผังร้านอาหารของคุณให้กับห้องครัวเป็นการเคลื่อนไหวเชิงก

Emily Parker
16 ก.พ. 2024
7 นาที อ่าน

จุดหมายปลายทางการรับประทานอาหารรสเลิศที่ได้รับดาวมิชลินในสหรัฐอเมริกา: คู่มือคัดสรร

ในการแสวงหาความเป็นเลิศด้านการทําอาหารร้านอาหารที่ได้รับดาวมิชลินยืนหยัดเป็นสัญญาณแห่งความสมบูรณ์แบบในการรับประทานอาหาร มิชลินไกด์มีต้นกําเนิดมาจากคู่มือที่จัดพิมพ์โดยบริษัทรถยนต์มิชลินในปี 1900 ได้ก้าวข้ามจุดประสงค์เริ่มต้น และกลายเป็นผู้มีอํานาจ

Maria Sanchez
14 ก.พ. 2024

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง