Poruszanie się po ramach fiskalnych dla restauracji i hotelarstwa w Europie: kompleksowy przewodnik

Doyo - DoYourOrder Poruszanie się po ramach fiskalnych dla restauracji i hotelarstwa w Europie: kompleksowy przewodnik

Innholdsfortegnelse

Arrow Down

Krajobraz zgodności podatkowej dla restauracji i firm hotelarskich w całej Europie jest tak różnorodny, jak sam kontynent. Ponieważ każdy kraj wdraża własny zestaw zasad i przepisów w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi i ograniczenia oszustw, poruszanie się w tym złożonym środowisku może być trudnym zadaniem dla firm działających na rynkach europejskich lub rozszerzających działalność na rynki europejskie. Niniejszy przewodnik ma na celu wyjaśnienie wymogów fiskalnych w różnych krajach europejskich, podkreślając znaczenie zrozumienia i przestrzegania lokalnych przepisów podatkowych w celu zapewnienia bezproblemowego działania i uniknięcia potencjalnych pułapek prawnych.

Od przyjęcia systemów fiskalizacji opartych na oprogramowaniu po obowiązkowe stosowanie certyfikowanych urządzeń fiskalnych, podejście do zgodności z przepisami podatkowymi różni się znacznie w zależności od kraju. Dla firm korzystających z 'Do Your Order', popularnej platformy do zarządzania operacjami restauracyjnymi i hotelarskimi, zgodność z tymi przepisami podatkowymi ma kluczowe znaczenie. Niniejszy artykuł zawiera przegląd statusu zgodności podatkowej 'Do Your Order' w kluczowych krajach europejskich, oferując wgląd w to, w jaki sposób restauracje i firmy hotelarskie mogą skutecznie poruszać się po krajobrazie fiskalnym.

Zagłębiając się w specyfikę wymogów podatkowych każdego kraju, ważne jest, aby firmy były na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i upewniały się, że ich działalność jest w pełni zgodna z lokalnymi przepisami. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowanie się do nowych standardów fiskalizacji oprogramowania, czy integrację certyfikowanych urządzeń fiskalnych, zrozumienie ram fiskalnych ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu i legalności działalności biznesowej w Europie.

Przyjrzyjmy się krajobrazowi zgodności podatkowej w całej Europie, badając status 'Do Your Order' w różnych krajach i dostarczając cennych informacji dla restauracji i firm hotelarskich, które chcą prosperować w tym złożonym środowisku regulacyjnym.

Albania (niezgodny z wymogami fiskalizacji)

Osumi Canyon

Restauracje, które chcą korzystać z Do Your Order w Albanii, nie byłyby zgodne z lokalnymi organami podatkowymi i potrzebowałyby dodatkowej kasy fiskalnej. W 2019 roku Albania przeszła na system fiskalizacji oparty na oprogramowaniu, stopniowo rezygnując z konieczności certyfikacji urządzeń fiskalnych i wprowadzając obowiązkową certyfikację aplikacji POS. Ta zmiana, sformalizowana przez reformę podatkową z 2020 r., poprawiła ściągalność podatków, zmniejszyła szarą strefę i usprawniła procesy podatkowe. Należy jednak pamiętać, że Do Your Order nie może być używany jako samodzielne rozwiązanie fiskalne.

W 2019 r. Albania wprowadziła ustawę o systemie monitorowania faktur i obrotu, co oznacza istotną zmianę w podejściu do fiskalizacji. Ustawa ta ustanowiła system fiskalizacji oparty na oprogramowaniu, eliminując potrzebę certyfikacji urządzeń fiskalnych, a zamiast tego wymagając obowiązkowej certyfikacji aplikacji POS (Point of Sale).

Kluczowe punkty harmonogramu przepisów podatkowych dla Albanii obejmują:

Wprowadzenie fiskalizacji opartej na oprogramowaniu (2019 r.): Ustawa z 2019 r. zapoczątkowała przejście z systemu fiskalizacji opartego na sprzęcie na system fiskalizacji oparty na oprogramowaniu. System ten opiera się na komunikacji w czasie rzeczywistym między podatnikami a organami podatkowymi poprzez wymianę komunikatów XML.

Obowiązkowa certyfikacja aplikacji POS (2020): Wraz z przejściem na fiskalizację opartą na oprogramowaniu, Albania wprowadziła obowiązek certyfikacji wszystkich aplikacji POS, zapewniając zgodność i bezpieczną wymianę danych między przedsiębiorstwami a organami podatkowymi.

Korzyści z reformy podatkowej z 2020 r.: Wdrożenie systemu fiskalizacji opartego na oprogramowaniu w 2020 r. przyniosło kilka pozytywnych rezultatów, w tym:

  • Zwiększona skuteczność poboru podatków.
  • Ograniczenie szarej strefy, prowadzące do bardziej przejrzystego i odpowiedzialnego otoczenia finansowego.
  • Usprawnienie procesów składania zeznań podatkowych i kontroli, ułatwiając firmom przestrzeganie przepisów podatkowych, a władzom monitorowanie i egzekwowanie przepisów podatkowych.

Austria (wkrótce będzie zgodny)

VIENNA

Do Your Order pracuje nad tym, aby jego rozwiązanie było zgodne ze wszystkimi restauracjami w Austrii. Austriacki system fiskalizacji, ustanowiony w 2016 r., nakazuje korzystanie z dziennika fiskalnego (DEP) i podpisów cyfrowych w celu zapewnienia przejrzystości finansowej. Obecnie platforma 'Do Your Order' dla restauracji nie jest zgodna z tymi standardami fiskalnymi. Trwają jednak starania mające na celu zapewnienie jego zgodności w przyszłości.

System fiskalizacji w Austrii, wprowadzony w 2016 r., ma na celu zwiększenie integralności danych finansowych, ograniczenie oszustw podatkowych i promowanie uczciwości. Składa się z dwóch kluczowych etapów:

Tworzenie dziennika fiskalnego (DEP): Wdrożony na początku 2016 r. program DEP rejestruje wszystkie transakcje gotówkowe i wpływy w czasie rzeczywistym, zapewniając dokładność i bezpieczeństwo danych. Może być przechowywany lokalnie, centralnie lub w chmurze i musi być łatwo dostępny na potrzeby audytów organów.

Obowiązkowy podpis cyfrowy: Od kwietnia 2017 r. każdy paragon gotówkowy musi być opatrzony podpisem cyfrowym, co dodatkowo zabezpiecza dane finansowe przed oszustwami lub manipulacjami.

W Austrii stosuje się zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, stosując unikalny 'system zamknięty' dla dużych detalistów (ponad 30 kas fiskalnych). System ten pozwala na usprawnienie procesu, wymagając specjalnego certyfikatu wydanego przez rząd zamiast rejestrowania każdego punktu sprzedaży z osobna, zapewniając zgodność przy jednoczesnym zachowaniu integralności i przejrzystości danych.

Belgia (zgodność z wymogami fiskalizacji)

Ghent Old town

Do Your Order is compliant with Belgium's fiscalization requirements for restaurants with a turnover below EUR 25,000

Do Your Order jest zgodny z belgijskimi wymogami fiskalizacji dla restauracji o obrotach poniżej 25 000 EUR. W chwili obecnej nie ma planów wdrożenia rozwiązania zgodnego z przepisami podatkowymi dla restauracji powyżej tego progu. Głównym powodem jest to, że są to najbardziej złożone ramy prawne w Europie dotyczące kas fiskalnych. Czysty koszmar.

W Belgii fiskalizacja jest wymagana w przypadku całej sprzedaży on-premise w sektorze HORECA dla firm o obrotach przekraczających 25 000 EUR. Wiąże się to z rejestrowaniem sprzedaży w certyfikowanym systemie kasowym i wystawianiem paragonów fiskalnych, bez automatycznej wymiany danych z Urzędem Skarbowym. Od 1 lipca 2016 r. zgodność jest monitorowana przez FPS Finance, z karami za nieprzestrzeganie przepisów. Do urządzeń fiskalnych zalicza się kasy fiskalne lub systemy POS z Modułem Danych Fiskalnych i Kartą Podpisującą VAT.

Belgia nakazuje fiskalizację sprzedaży na miejscu w restauracjach i usług cateringowych dla podatników o rocznych obrotach powyżej 25 000 EUR. Regulacja ta nakłada obowiązek rejestracji każdej sprzedaży w certyfikowanym systemie kasowym oraz wystawienia paragonu fiskalnego. W przeciwieństwie do niektórych systemów podatkowych Belgia nie wymaga automatycznej wymiany danych z organami podatkowymi. Aby zapewnić dokładność i wiarygodność danych fiskalnych, dozwolone są tylko predefiniowane urządzenia, które przeszły proces certyfikacji spełniający wymagania FPS Finance. Obejmuje to komponenty sprzętowe i programowe urządzeń fiskalnych, takie jak kasy fiskalne, systemy POS i moduł danych fiskalnych, z których wszystkie muszą przejść obowiązkową certyfikację. Wdrożenie systemu kas fiskalnych (SCE) w branży HORECA w dniu 1 lipca 2016 r. stanowiło znaczący krok w egzekwowaniu tych przepisów, a administracja podatkowa nałożyła kary za ich nieprzestrzeganie. Obecnie stosowane urządzenia fiskalne charakteryzują się połączeniem kasy fiskalnej lub systemu POS zintegrowanego ze specjalnym modułem sterującym, w skład którego wchodzi Moduł Danych Fiskalnych oraz Karta Podpisywania VAT, pod nadzorem FPS Finance, urzędowego organu podatkowego odpowiedzialnego za obowiązki podatkowe.

Bułgaria (Niezgodność z wymogami fiskalizacji)

Basarbov

W Bułgarii wymagania dotyczące fiskalizacji są rygorystyczne, z obowiązkowym stosowaniem urządzeń fiskalnych i określonymi procedurami deklaracyjnymi oprogramowania POS. Rozporządzenie, ewoluujące od 2006 roku, obejmuje aktualizacje, takie jak generowanie USN, paragony z kodami QR i zasady dotyczące sklepów internetowych. Ze względu na te kompleksowe wymogi 'Do Your Order' nie może służyć jako samodzielne rozwiązanie fiskalne w Bułgarii i nie planuje się dostosowania go do takiego wykorzystania w przyszłości.

Bułgarskie ramy fiskalizacji charakteryzują się rygorystycznym egzekwowaniem i szczegółowymi obowiązkami, jakie nakładają na przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze restauracyjnym. Od czasu wejścia w życie głównego rozporządzenia podatkowego w 2006 r. do rozporządzenia H-18 włączono liczne aktualizacje, wprowadzając szereg terminów, korekt oraz przepisów zarówno obowiązkowych, jak i fakultatywnych. Kluczowe z tych aktualizacji to wprowadzenie unikalnego numeru sprzedaży (USN) generowanego przez oprogramowanie POS na początku transakcji, włączenie kodów QR na paragonach, specyficzna obsługa kuponów oraz odrębne przepisy dotyczące handlu elektronicznego. Ponadto przejściu na euro jako oficjalną walutę towarzyszył własny zestaw dostosowań fiskalnych.

Rodzaj fiskalizacji wymagany w Bułgarii jest oparty na sprzęcie, co podkreśla znaczenie fizycznych urządzeń fiskalnych w spełnianiu krajowych standardów zgodności. Urządzenia te, wraz z procedurami deklaracyjnymi dla oprogramowania POS, podlegają ścisłym zasadom zapewniającym prawidłowe działanie i zgodność. Biorąc pod uwagę złożoność i specyfikę bułgarskich wymogów fiskalnych, 'Do Your Order' nie może być wykorzystywany jako samodzielne rozwiązanie fiskalne w tym otoczeniu regulacyjnym. Niezdolność systemu do spełnienia kompleksowych wymagań dotyczących urządzeń fiskalnych i deklaracji oprogramowania oznacza, że nie jest on w stanie zapewnić restauracjom niezbędnej zgodności z przepisami fiskalnymi. Ponadto nie ma zamiaru modyfikować 'Do Your Order' w celu spełnienia tych rygorystycznych bułgarskich standardów fiskalnych w dającej się przewidzieć przyszłości, co podkreśla potrzebę poszukiwania przez przedsiębiorstwa alternatywnych rozwiązań podatkowych zgodnych z przepisami.

Chorwacja (niezgodny z wymogami fiskalizacji)

Zadar

Chorwacja stosuje internetowy system fiskalizacji, zgodnie z którym każde pokwitowanie transakcji musi być autoryzowane w czasie rzeczywistym przez organy podatkowe za pośrednictwem Internetu. System ten nakłada na sprzedawców detalicznych obowiązek posiadania systemów POS z dostępem do Internetu do wysyłania i odbierania danych transakcyjnych, w tym określonych kluczy identyfikacyjnych paragonów. W przypadku braku połączenia z Internetem transakcje muszą zostać ponownie autoryzowane w ciągu 48 godzin. 'Do Your Order' nie może funkcjonować jako samodzielne rozwiązanie fiskalne w Chorwacji ze względu na te szczególne wymogi dotyczące fiskalizacji online i nie ma planów dostosowania go do tego celu w przyszłości.

Chorwacki system fiskalizacji jest wyrafinowanym modelem fiskalizacji online, wprowadzonym 1 stycznia 2013 r., co czyni Chorwację jednym z pierwszych krajów, które wdrożyły autoryzację transakcji internetowych w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi. System ten wymaga, aby każda transakcja przetwarzana przez sprzedawcę detalicznego była wysyłana na serwer organów podatkowych w celu autoryzacji. Serwer z kolei udostępnia klucze identyfikacyjne, które muszą być wydrukowane na każdym paragonie, zapewniając wysoki poziom nadzoru i analizy danych transakcyjnych przez Urząd Skarbowy.

Rdzeniem tego systemu jest obowiązkowa autoryzacja online, która wymaga, aby systemy POS były wyposażone w dostęp do Internetu w celu komunikacji z centralnym serwerem. Taka konfiguracja pozwala na ciągłą obsługę klienta, nawet w sytuacjach utraty łączności z Internetem. Jednak w takich przypadkach prawo wymaga, aby transakcje przeprowadzane offline były ponownie autoryzowane w ciągu 48 godzin, zapewniając zgodność z przepisami podatkowymi.

Biorąc pod uwagę, że rodzaj fiskalizacji w Chorwacji opiera się na oprogramowaniu, koncentrując się na transmisji danych w czasie rzeczywistym i autoryzacji, 'Do Your Order' nie jest kompatybilny jako samodzielne rozwiązanie fiskalne w tych ramach regulacyjnych. Specyficzne wymagania dotyczące autoryzacji transakcji online oraz konieczność ciągłego dostępu do Internetu dla systemów POS oznaczają, że 'Do Your Order' nie jest w stanie sprostać wymaganiom chorwackiego prawa podatkowego. Ponadto nie ma zamiaru modyfikować 'Do Your Order' w celu spełnienia chorwackich wymogów fiskalizacji online w dającej się przewidzieć przyszłości. Podkreśla to konieczność poszukiwania przez przedsiębiorstwa działające w Chorwacji alternatywnych rozwiązań, które są w pełni zgodne z unikalnymi i rygorystycznymi standardami fiskalizacji w tym kraju.

Republika Czeska (Zgodność z wymogami fiskalizacji)

Czeski system fiskalizacji online, obowiązkowy dla transakcji od grudnia 2016 r., został zawieszony w 2020 r. z powodu pandemii i ostatecznie anulowany w 2023 r. Od tego czasu restauracje i firmy hotelarskie nie są już zobowiązane do przesyłania danych dotyczących sprzedaży w celu uzyskania autoryzacji podatkowej, co czyni Republikę Czeską krajem niefiskalnym. Ta zmiana oznacza, że 'Do Your Order', punkt sprzedaży restauracji, nie musi być dostosowywany jako rozwiązanie fiskalne dla tych sektorów, ponieważ nie ma żadnych wymogów dotyczących zgodności podatkowej, które należy spełnić.

W Republice Czeskiej w grudniu 2016 r. wdrożono internetowy system fiskalizacji, który zmusił restauracje i firmy hotelarskie do przekazywania wszystkich transakcji gotówkowych lub podobnych do gotówkowych do urzędu skarbowego w celu autoryzacji online. System ten miał na celu usprawnienie sprawozdawczości podatkowej i zapewnienie zgodności z przepisami w całym sektorze. Jednak nadejście globalnej pandemii w 2020 r. doprowadziło do zawieszenia tego systemu, odzwierciedlając bezprecedensowe wyzwania gospodarcze, przed którymi stoją firmy, zwłaszcza w branży restauracyjnej i hotelarskiej.

Znaczącym posunięciem było to, że czeski rząd zdecydował się całkowicie zrezygnować z systemu fiskalizacji w 2023 r., uznając, że nie spełnia on już zamierzonych celów. Decyzja ta oznaczała przejście Republiki Czeskiej na kraj niefiskalny od 1 stycznia 2023 r., znosząc tym samym wymóg przesyłania przez firmy danych o sprzedaży do organu podatkowego w celu uzyskania autoryzacji. Anulowanie obejmowało również całkowite zniesienie portalu elektronicznej ewidencji sprzedaży (EET), który był integralną częścią procesu fiskalizacji.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich ta zmiana przepisów ma głębokie konsekwencje. Eliminuje to konieczność przestrzegania wymogów fiskalizacji online, upraszczając w ten sposób operacje i zmniejszając obciążenia administracyjne. W rezultacie 'Do Your Order' i podobne systemy nie muszą już zawierać określonych funkcji, aby spełnić czeskie przepisy podatkowe, ponieważ nie ma takich wymogów. Dzięki temu firmy z sektora restauracyjnego i hotelarskiego mogą skupić się bardziej na świadczeniu usług, a mniej na zgodności z przepisami podatkowymi, bez konieczności dostosowywania się do specjalistycznych rozwiązań podatkowych lub inwestowania w nie.

Dania (częściowa zgodność)

Krótkie podsumowanie dla firm restauracyjnych i hotelarskich w Danii:

W Danii fiskalizacja koncentruje się na funkcjach oprogramowania, bez konkretnych wymagań sprzętowych. Od 2019 roku duńskie prawo wymaga, aby systemy POS zawierały takie funkcje, jak podpisywanie transakcji, łączenie w łańcuchy i prowadzenie dziennika elektronicznego. 'Do Your Order' jest zgodny z tymi przepisami, ale firmy muszą poprosić o eksport danych na zasadzie ad hoc, abyśmy mogli dostarczyć je w formacie JPK lub innym formacie pożądanym przez duński urząd skarbowy.

Duńskie podejście do fiskalizacji w znacznym stopniu koncentruje się na funkcjonalnościach oprogramowania, a nie na implementacjach sprzętowych. Ta zmiana punktu ciężkości została utrwalona wraz z wprowadzeniem w 2019 r. wymogów fiskalnych, które nakazywały, aby systemy POS używane przez firmy, w tym z sektora restauracyjnego i hotelarskiego, zawierały określone funkcje. Funkcje te mają kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami i obejmują podpisywanie i łączenie transakcji w łańcuch, a także prowadzenie dziennika elektronicznego. Ponadto, do celów audytu, przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazywania danych transakcyjnych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Celów Podatkowych (JPK), zgodnie z przepisami technicznymi dostarczonymi przez duński organ podatkowy.

'Do Your Order' jest zgodny z duńskimi wymogami fiskalizacji, zapewniając, że nasz system obsługuje niezbędne funkcje do podpisywania transakcji, łączenia w łańcuchy i przechowywania danych. Jednak, aby w pełni przestrzegać duńskich przepisów, firmy muszą proaktywnie żądać od nas eksportu danych. Na życzenie możemy wyeksportować dane transakcyjne w formacie JPK lub innym określonym formacie wymaganym przez duński urząd skarbowy. Proces ten pozwala firmom spełnić wymagania dotyczące audytu i sprawozdawczości określone przez duńskie prawo, zapewniając zgodność przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w zarządzaniu eksportem danych zgodnie z ich konkretnymi potrzebami.

W przypadku firm restauracyjnych i hotelarskich działających w Danii oznacza to, że chociaż 'Do Your Order' zapewnia podstawową zgodność z duńskimi przepisami podatkowymi, odpowiedzialność za inicjowanie eksportu danych do celów audytu spoczywa na samej firmie. Takie podejście zapewnia, że firmy mogą zachować zgodność z duńskimi przepisami podatkowymi, a jednocześnie mają elastyczność w zarządzaniu tym, jak i kiedy ich dane transakcyjne są eksportowane i przekazywane organom podatkowym.

Federacja Bośni i Hercegowiny (niezgodna z wymogami fiskalizacji):

W Federacji Bośni i Hercegowiny fiskalizację regulują przepisy wprowadzone w 2010 r., które wymagają, aby każda firma detaliczna, w tym restauracje i usługi hotelarskie, rejestrowała wszystkie transakcje za pomocą urządzeń fiskalnych, niezależnie od metody płatności. Raporty dzienne i okresowe są obowiązkowe. 'Do Your Order' nie jest zgodny z tymi sprzętowymi wymogami podatkowymi i nie planuje uzyskać zgodności w przyszłości.

Ramy fiskalizacji w Federacji Bośni i Hercegowiny, ustanowione ustawą fiskalną z 2010 r., nakładają kompleksowe wymogi dotyczące rejestracji i sprawozdawczości dla wszystkich firm detalicznych. Obejmuje to konieczność korzystania przez restauracje i firmy z branży hotelarskiej z urządzeń fiskalnych do rejestrowania każdej transakcji, niezależnie od metody płatności używanej przez klientów. Ustawa wymaga ponadto generowania raportów dziennych na koniec każdego dnia roboczego, które są drukowane i przechowywane dla każdego urządzenia fiskalnego. Ponadto raporty okresowe muszą być sporządzane i drukowane ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego, co zapewnia szczegółowe prowadzenie ewidencji i zgodność z przepisami podatkowymi.

Rodzaj fiskalizacji nakazany w Federacji Bośni i Hercegowiny jest oparty na sprzęcie, kładąc nacisk na wykorzystanie fizycznych urządzeń fiskalnych w celu zapewnienia zgodności. Biorąc pod uwagę szczególne wymagania dotyczące sprzętowych urządzeń fiskalnych oraz kompleksowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości dziennej i okresowej, 'Do Your Order' nie spełnia standardów zgodności podatkowej określonych przez Federację Bośni i Hercegowiny. Ponadto nie ma zamiaru dostosowywać 'Do Your Order' do tych wymogów fiskalnych opartych na sprzęcie w przyszłości.

W przypadku firm restauracyjnych i hotelarskich działających w tej jurysdykcji kluczowe znaczenie ma zrozumienie, że 'Do Your Order' nie może służyć jako rozwiązanie w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi w obecnych ramach prawnych. Firmy muszą szukać alternatywnych urządzeń i systemów fiskalnych, które są specjalnie zaprojektowane, aby spełnić wymagania Federacji Bośni i Hercegowiny dotyczące fiskalizacji opartej na sprzęcie. Zapewni to pełną zgodność z prawem, unikając potencjalnych kar prawnych i finansowych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

Francja (niezgodność z wymogami fiskalizacji):

Francuski system fiskalizacji, obowiązujący od 1 stycznia 2018 r., nakazuje korzystanie z certyfikowanych przez rząd systemów POS w celu zapewnienia przejrzystości i zapobiegania oszustwom. System ten wymaga cyfrowego podpisywania i sekwencjonowania transakcji, regularnego raportowania i archiwizacji danych. 'Do Your Order' nie jest obecnie zgodny z tymi wymogami podatkowymi opartymi na oprogramowaniu, ale planuje osiągnąć zgodność w przyszłości, aby wspierać restauracje i firmy hotelarskie w przestrzeganiu francuskich przepisów podatkowych.

Ramy fiskalizacji we Francji charakteryzują się naciskiem na zapobieganie oszustwom poprzez zmianę danych lub modyfikację oprogramowania, co czyni je wyjątkowo złożonymi w porównaniu z innymi europejskimi systemami podatkowymi. Kluczowym elementem tego systemu jest wymóg, aby wszystkie systemy punktów sprzedaży (POS) były certyfikowane przez uprawnione organy, takie jak InfoCert lub LNE. Certyfikat ten zapewnia, że systemy POS są zgodne z rygorystycznymi przepisami, w tym cyfrowym podpisywaniem i sekwencjonowaniem transakcji, fiskalizacją transakcji, regularnym raportowaniem do władz oraz zachowaniem danych archiwalnych za pomocą podpisów cyfrowych.

Wprowadzony oficjalnie 1 stycznia 2018 r. francuski system fiskalizacji ma na celu zwiększenie dokładności, bezpieczeństwa i przejrzystości transakcji finansowych. Osiąga się to poprzez zapewnienie, że wszystkie transakcje są podpisywane cyfrowo w czasie rzeczywistym, z zachowaniem kompleksowych zapisów, w tym znaczników daty i godziny. Ponadto system nakazuje archiwizację tych rekordów za pomocą podpisów cyfrowych i wymaga, aby wszystkie zdarzenia systemowe były podpisywane i rejestrowane do wykorzystania w przyszłości.

Na dzień dzisiejszy 'Do Your Order' nie spełnia specyficznych wymogów podatkowych opartych na oprogramowaniu określonych przez francuski system fiskalizacji. Jednak uznając znaczenie zgodności z przepisami dla restauracji i firm hotelarskich działających we Francji, istnieją plany dostosowania 'Do Your Order', aby spełnić te wymagania w przyszłości. To zobowiązanie do przestrzegania przepisów umożliwi firmom korzystającym z 'Do Your Order' zapewnienie, że ich transakcje finansowe są bezpieczne, odporne na manipulacje i w pełni zgodne z przepisami rządu francuskiego, ułatwiając w ten sposób dokładniejsze i wydajniejsze procesy obliczania i pobierania podatków.

Niemcy (w pełni zgodne)

Niemiecki system fiskalizacji, wzbogacony o 'Kassengesetz' i wymóg integracji elementu bezpieczeństwa technicznego (TSE), wymaga certyfikowanych rozwiązań dla systemów POS w celu zapewnienia bezpiecznych i przejrzystych transakcji finansowych. 'Do Your Order' jest w pełni zgodny z tymi niemieckimi wymogami podatkowymi, oferując dwa rozwiązania dla restauracji i firm hotelarskich: przyjęcie naszego rozwiązania w chmurze za dodatkowe 100 € rocznie na restaurację lub wykorzystanie specjalnych drukarek EPSON, które są obsługiwane przez nasz system.

Od 2016 r. krajobraz fiskalizacji w Niemczech przeszedł znaczną ewolucję, której kulminacją są solidne ramy mające na celu zapobieganie manipulacjom dokumentacją cyfrową i zwiększenie przejrzystości transakcji finansowych. Wprowadzenie 'Kassengesetz' pod koniec 2016 r. położyło podwaliny pod system fiskalizacji skupiony wokół elementu bezpieczeństwa technicznego (TSE). System ten wymaga, aby wszystkie systemy punktów sprzedaży (POS) zawierały TSE, które muszą być zgłaszane i rejestrowane w urzędzie skarbowym. TSE, certyfikowany przez rząd, zawiera moduł bezpieczeństwa, zabezpieczoną pamięć i interfejs cyfrowy, zapewniający bezpieczne rejestrowanie i przechowywanie wszystkich transakcji.

W odpowiedzi na te przepisy 'Do Your Order' oferuje pełną zgodność z niemieckimi wymogami podatkowymi dzięki dwóm różnym rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb sektora restauracyjnego i hotelarskiego. Pierwszą opcją jest przyjęcie naszego rozwiązania chmurowego, dostępnego za dodatkową opłatą w wysokości 100 € rocznie za restaurację. Rozwiązanie to zapewnia, że wszystkie transakcje są bezpiecznie przetwarzane i rejestrowane zgodnie z wymogami TSE, zapewniając bezproblemową i zgodną z przepisami operację fiskalną.

Alternatywnie, dla firm, które preferują rozwiązanie sprzętowe, 'Do Your Order' obsługuje korzystanie ze specjalnych drukarek EPSON, które są wyposażone w wymagania TSE. Drukarki te, po zintegrowaniu z naszym systemem, oferują zgodne z niemieckim prawem podatkowym rozwiązanie, zapewniające bezpieczne rejestrowanie i przechowywanie transakcji.

Oferując te dwa rozwiązania, 'Do Your Order' zapewnia, że restauracje i firmy hotelarskie działające w Niemczech mogą wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla swojej działalności, gwarantując zgodność z przepisami podatkowymi i przyczyniając się do integralności i przejrzystości ekosystemu finansowego w Niemczech.

Grecja (zgodność z wymogami fiskalizacji)

Grecki system fiskalizacji, wymagający sprzętowych urządzeń fiskalnych od 1988 r. i aktualizowany w 2012 r. z dalszymi zmianami, nakazuje stosowanie drukarek fiskalnych lub urządzeń ECR zdolnych do przesyłania danych online do organów podatkowych i obsługi kodów QR na paragonach. 'Do Your Order' jest w pełni zgodny z greckimi wymogami fiskalnymi dzięki obsłudze specjalnych drukarek fiskalnych firm Epson lub Star Micronics, zapewniając bezproblemową integrację i zgodność z najnowszymi przepisami podatkowymi.

Grecja, która jest pionierem w dziedzinie fiskalizacji, a jej system funkcjonuje od 1988 r., doczekała się znaczących aktualizacji przepisów podatkowych, w szczególności w 2012 r., wraz z kolejnymi zmianami mającymi na celu uwzględnienie postępu technologicznego i wzmocnienie mechanizmów zgodności. Najnowsze zmiany uwypukliły potrzebę modernizacji drukarek fiskalnych, obowiązkowe stosowanie kodów QR na paragonach oraz wymóg, aby urządzenia wysyłały dane transakcyjne bezpośrednio na serwery organów podatkowych w czasie rzeczywistym.

W tym krajobrazie fiskalizacji opartej na sprzęcie stosowanie zgodnych z przepisami urządzeń fiskalnych jest obowiązkowe dla firm, w tym z sektora restauracyjnego i hotelarskiego. Urządzenia te, w szczególności drukarki fiskalne czy elektroniczne kasy fiskalne (ECR), muszą nie tylko ułatwiać transmisję danych fiskalnych online przy każdej transakcji, ale także automatycznie synchronizować ustawienia czasu z systemem informatycznym organów podatkowych.

Aby dostosować się do tych wymagań, 'Do Your Order' oferuje pełną zgodność dla firm działających w Grecji dzięki wsparciu specjalistycznych drukarek fiskalnych wiodących producentów, Epson i Star Micronics. Drukarki te zostały zaprojektowane tak, aby spełniały rygorystyczne wymagania określone przez greckie przepisy podatkowe, w tym możliwość wysyłania danych online do organów podatkowych, obsługę kodów QR na paragonach oraz automatyczną synchronizację czasu z systemami organów podatkowych.

Integrując 'Do Your Order' z tymi certyfikowanymi drukarkami fiskalnymi, restauracje i firmy hotelarskie w Grecji mogą zapewnić pełną zgodność z krajowymi przepisami podatkowymi. Rozwiązanie to nie tylko ułatwia przestrzeganie prawa, ale także usprawnia proces wystawiania paragonów i zarządzania danymi fiskalnymi, zwiększając tym samym efektywność operacyjną i zapewniając przejrzystość transakcji finansowych.

Węgry (niezgodne z wymogami fiskalizacji):

Węgierski system fiskalizacji jest szczególnie złożony i wymaga certyfikacji zarówno urządzeń fiskalnych, jak i oprogramowania POS przez NAV (węgierski Urząd Skarbowo-Celny). System narzuca ścisłe standardy integracji między oprogramowaniem POS a drukarkami fiskalnymi, w tym obsługę błędów i obowiązkowe funkcjonalności. 'Do Your Order' nie jest zgodny z węgierskimi wymogami fiskalnymi i nie planuje dążyć do ich spełnienia w przyszłości.

Ramy fiskalizacji na Węgrzech charakteryzują się złożonością i rygorystycznymi wymogami, co znacznie odróżnia je od innych systemów fiskalnych. Na Węgrzech zarówno urządzenia fiskalne, takie jak drukarki fiskalne, jak i oprogramowanie POS wykorzystywane przez firmy, w tym z branży restauracyjnej i hotelarskiej, muszą przejść proces certyfikacji przez NAV (Węgierski Urząd Skarbowo-Celny). Certyfikat ten gwarantuje, że urządzenia i oprogramowanie spełniają określone standardy bezpieczeństwa, funkcjonalności i integracji.

Kluczowym aspektem węgierskich przepisów podatkowych jest ścisłe podejście do integracji między oprogramowaniem POS a drukarką fiskalną. Obejmuje to szczegółowe wymagania dotyczące obsługi błędów i wdrożenia obowiązkowych funkcji w celu zapewnienia dokładnego i bezpiecznego rejestrowania transakcji. Wymogi te mają na celu zapobieganie oszustwom i zapewnienie integralności danych finansowych.

Biorąc pod uwagę specyficzne i złożone wymogi węgierskiego systemu podatkowego, 'Do Your Order' nie przestrzega tych przepisów. Ponadto nie ma zamiaru dostosowywania 'Do Your Order' do tych wymagań w przyszłości. Decyzja ta opiera się na wyjątkowych wyzwaniach i wymaganiach węgierskiego systemu fiskalizacji, który wymagałby znacznych modyfikacji naszego systemu w celu osiągnięcia zgodności.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich działających na Węgrzech oznacza to, że 'Do Your Order' nie może być stosowany jako rozwiązanie w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi w obecnych ramach regulacyjnych. Przedsiębiorstwa muszą poszukiwać alternatywnych rozwiązań, które są specjalnie zaprojektowane i certyfikowane, aby spełnić węgierskie wymogi podatkowe, zapewniając zgodność z prawem i uczciwość ich transakcji finansowych.

Włochy (Zgodność z wymogami fiskalizacji)

Włoski system fiskalizacji, ustanowiony na początku lat 80., nakazuje stosowanie certyfikowanych urządzeń fiskalnych RT (drukarek RT lub serwerów RT) w celu zapewnienia integralności danych i zapobiegania manipulacjom. 'Do Your Order' jest w pełni zgodny z włoskimi wymogami podatkowymi dzięki zastosowaniu drukarek fiskalnych certyfikowanego producenta firmy EPSON. Urządzenia te ułatwiają bezpieczną komunikację między sprzedawcami detalicznymi a Urzędem Skarbowym, zapewniając codzienne automatyczne przekazywanie danych fiskalnych.

Włochy, pionier fiskalizacji ze swoim systemem zapoczątkowanym na początku lat 80., opracowały solidne ramy mające na celu ochronę integralności, oryginalności i kompletności danych transakcyjnych. Podstawą tego systemu jest obowiązkowe stosowanie certyfikowanych urządzeń fiskalnych RT (Registratore Telematico), do których należą drukarki RT lub serwery RT. Urządzenia te mają kluczowe znaczenie dla ustanowienia bezpiecznego kanału komunikacji między sprzedawcą detalicznym a serwerem organu podatkowego, zapewniając dokładne i bezpieczne przesyłanie danych fiskalnych na co dzień.

Włoskie przepisy dotyczące fiskalizacji stanowią, że urządzenia fiskalne RT muszą być wyprodukowane przez certyfikowaną firmę i przejść proces certyfikacji, zanim będą mogły zostać sprzedane. Proces ten jest nadzorowany przez Urząd Skarbowy we współpracy z producentem, zapewniając, że wszystkie urządzenia spełniają rygorystyczne wymagania określone przez włoskie prawo.

Zgodnie z tymi wymaganiami, 'Do Your Order' oferuje w pełni zgodne rozwiązanie dla restauracji i firm hotelarskich działających we Włoszech. Korzystając z drukarek fiskalnych firmy EPSON — jednego z certyfikowanych producentów — firmy mogą zapewnić zgodność z włoskim systemem fiskalizacji. Te drukarki fiskalne firmy EPSON zostały zaprojektowane tak, aby sprostać specyficznym potrzebom rynku włoskiego, zapewniając niezawodny i bezpieczny sposób rejestrowania transakcji i automatycznego przesyłania danych fiskalnych do urzędu skarbowego każdego dnia.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich we Włoszech oznacza to, że integracja 'Do Your Order' z drukarkami fiskalnymi EPSON zapewnia bezproblemowe i zgodne z przepisami rozwiązanie fiskalne. Integracja ta nie tylko zapewnia przestrzeganie przepisów podatkowych, ale także wspiera skuteczne i przejrzyste zarządzanie transakcjami finansowymi, przyczyniając się do ogólnej integralności systemu podatkowego we Włoszech.

Litwa (Zgodność z wymogami fiskalizacji):

Litewski system fiskalizacji, który ewoluował od 1996 r. i został znacznie zaktualizowany w 2012 r., a dalsze zmiany spodziewane są w 2023 r., nakazuje stosowanie certyfikowanych urządzeń fiskalnych, w tym przejście na moduły bezpieczeństwa w celu ulepszonego szyfrowania danych. 'Do Your Order' jest w pełni zgodny z litewskimi wymogami podatkowymi dla restauracji i firm hotelarskich, wspierając korzystanie z drukarek fiskalnych renomowanych producentów, takich jak m.in. EPSON czy Star Micronics. Urządzenia te zapewniają bezpieczną i dokładną ewidencję i przetwarzanie danych fiskalnych.

Od czasu ich wprowadzenia w 1996 r. i gruntownego przeglądu w 2012 r. litewskie ramy fiskalizacji zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo danych fiskalnych poprzez wykorzystanie certyfikowanych urządzeń fiskalnych. System historycznie opierał się na bloku lub module pamięci fiskalnej, urządzeniu odpowiedzialnym za rejestrację, przetwarzanie, weryfikację, gromadzenie i przechowywanie danych fiskalnych. W związku z przewidywanymi zmianami w 2023 roku Litwa ma zastąpić tradycyjny moduł fiskalny modułem bezpieczeństwa, który zawiera system szyfrowania. System ten jest przeznaczony do podpisywania każdego paragonu wystawionego przez systemy POS, zarówno fiskalne, jak i niefiskalne, zwiększając bezpieczeństwo i wiarygodność danych transakcyjnych.

Litewski system fiskalizacji wymaga, aby systemy POS i urządzenia kryptograficzne były certyfikowane jako jedna jednostka, zapewniając wysoki standard ochrony danych i zgodność z przepisami podatkowymi. Ten proces certyfikacji ma kluczowe znaczenie dla restauracji i firm hotelarskich, które codziennie obsługują znaczną liczbę transakcji i muszą przestrzegać surowych przepisów podatkowych.

Aby sprostać tym wymaganiom, 'Do Your Order' oferuje rozwiązanie, które jest w pełni zgodne z litewskimi standardami fiskalizacji. Wspierając korzystanie z drukarek fiskalnych wiodących producentów, takich jak EPSON czy Star Micronics, 'Do Your Order' umożliwia restauracjom i firmom hotelarskim na Litwie bezproblemową integrację z wymaganymi urządzeniami fiskalnymi. Drukarki te są nie tylko certyfikowane, ale także wyposażone w niezbędną technologię do pracy z nowymi modułami bezpieczeństwa, zapewniając, że każda transakcja jest bezpiecznie rejestrowana i przetwarzana zgodnie z litewskim prawem.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich działających na Litwie oznacza to, że przyjęcie 'Do Your Order' i zintegrowanie go z zatwierdzonymi drukarkami fiskalnymi zapewnia zgodne, bezpieczne i wydajne rozwiązanie fiskalne. Integracja ta ułatwia dokładne i niezawodne zarządzanie danymi fiskalnymi, zapewniając, że firmy pozostają zgodne ze zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi fiskalizacji, jednocześnie oferując swoim klientom wyjątkową obsługę.

NORWEGIA (jeszcze niezgodna)

Obowiązujący od 2017 r. norweski system fiskalizacji koncentruje się na funkcjach oprogramowania, a nie na sprzęcie, co wymaga, aby każdy system POS był zgłaszany do urzędu skarbowego wraz z deklaracją zgodności. Obecnie 'Do Your Order' nie jest zgodny z norweskimi przepisami podatkowymi, ale planuje osiągnąć zgodność w przyszłości. Zobowiązanie to umożliwi restauracjom i firmom hotelarskim korzystającym z 'Do Your Order' spełnienie obowiązkowych funkcji POS i wymagań dotyczących raportowania w Norwegii.

Odkąd w 2017 r. Norwegia stała się krajem fiskalnym, w swoich wymaganiach fiskalizacyjnych kładzie nacisk na funkcje oprogramowania, a nie na sprzęt, ustanawiając odrębne podejście do tego, jak firmy, w tym z sektora restauracyjnego i hotelarskiego, zarządzają swoimi transakcjami finansowymi. Norweskie przepisy dotyczące fiskalizacji wymagają, aby każdy system POS używany w kraju posiadał deklarację zgodności, która jest przedkładana norweskiemu urzędowi podatkowemu. Deklaracja ta jest kluczowym krokiem w celu zapewnienia, że system POS jest zgodny ze specyficznymi funkcjonalnościami wymaganymi przez prawo norweskie, w tym możliwością eksportu danych do celów audytu w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Podatków (JPK), zgodnie z przepisami technicznymi norweskiego Urzędu Skarbowego (TA).

Na dzień dzisiejszy 'Do Your Order' nie spełnia tych szczególnych wymogów określonych przez norweski system podatkowy. Istnieje jednak jasny plan dążenia do zgodności w najbliższej przyszłości. Inicjatywa ta odzwierciedla zobowiązanie do dostosowania 'Do Your Order' do norweskich przepisów podatkowych, zapewniając, że restauracje i firmy hotelarskie korzystające z naszego systemu mogą bez obaw spełniać normy prawne dotyczące funkcjonalności POS i raportowania danych w Norwegii.

Osiągnięcie zgodności będzie wymagało udoskonalenia systemu 'Do Your Order' w celu wspierania niezbędnych funkcji opisanych w prawie norweskim, w tym dokładnego i wydajnego eksportu danych transakcyjnych w formacie JPK. Dostosowanie to nie tylko zapewni, że 'Do Your Order' spełni wymogi fiskalne Norwegii, ale także wzmocni nasze zaangażowanie we wspieranie naszych klientów w skutecznym poruszaniu się po krajobrazie fiskalnym.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich w Norwegii ta przyszła zgodność oznacza, że 'Do Your Order' stanie się realnym rozwiązaniem do zarządzania transakcjami finansowymi zgodnie z norweskimi przepisami. Oczekuje się, że rozwój ten zapewni przedsiębiorstwom pewność, że ich działalność jest w pełni zgodna z wymogami podatkowymi, ułatwiając płynniejsze operacje i przestrzeganie zobowiązań prawnych w Norwegii.

POLSKA (Niezgodny z wymogami fiskalizacji)

Obowiązujący w Polsce system fiskalizacji, który ewoluował od czasu jego wprowadzenia w 1993 r., wymaga obecnie raportowania transakcji do organu podatkowego za pośrednictwem internetu za pomocą kas fiskalnych lub drukarek internetowych. Pomimo tych zmian 'Do Your Order' zdecydował się nie dążyć do spełnienia wymogów fiskalnych Polski i nie zamierza się do nich dostosować. Decyzja ta ma wpływ na restauracje i firmy hotelarskie, które planują korzystać z 'Do Your Order' do sprawozdawczości podatkowej w Polsce.

Od momentu wprowadzenia fiskalizacji w Polsce w 1993 r. nastąpiły istotne zmiany w podejściu do przestrzegania przepisów podatkowych. Początkowo przyjmując system sprzętowy, który wykorzystywał drukarki fiskalne i elektroniczne kasy fiskalne do tworzenia dzienników elektronicznych i papierowych, Polska w 2019 r. przeszła na bardziej nowoczesny model fiskalizacji. Ten nowy model nakazuje, aby transakcje istotne z podatkowego punktu widzenia były przesyłane do organu podatkowego za pośrednictwem Internetu, przy użyciu kas fiskalnych lub drukarek online. Chociaż przejście na ten nowy system zaplanowano na październik 2018 r., niezbędne urządzenia stały się dostępne dopiero w styczniu 2019 r.

Obecne ramy fiskalizacji w Polsce oferują podatnikom różne rozwiązania w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych, w zależności od ich konkretnej kategorii i ustalonych terminów. Ta elastyczność ma na celu dostosowanie się do zróżnicowanych potrzeb firm działających w kraju, w tym w sektorze restauracyjnym i hotelarskim.

Pomimo postępów i możliwości dostępnych w ramach polskiego systemu fiskalizacji, 'Do Your Order' podjął strategiczną decyzję, aby nie dążyć do spełnienia tych wymogów. Takie stanowisko oznacza, że 'Do Your Order' nie będzie dostosowywał swojego systemu do polskich przepisów podatkowych, które wymagają raportowania transakcji w internecie.

Dla restauracji i firm hotelarskich w Polsce oznacza to, że opieranie się na 'Do Your Order' do sprawozdawczości podatkowej nie będzie możliwe w obecnych ramach regulacyjnych. Przedsiębiorstwa z tych sektorów będą musiały zbadać alternatywne rozwiązania, które są zgodne z polskimi wymogami fiskalizacji, aby upewnić się, że są w stanie spełnić swoje zobowiązania prawne w zakresie raportowania transakcji. Decyzja 'Do Your Order' odzwierciedla szersze rozważenie strategii produktowej i koncentracji na rynku, przyznając, że zgodność z polskim systemem podatkowym nie jest zgodna z jej obecnymi lub przyszłymi planami.

PORTUGALIA (niezgodność z wymogami fiskalizacji)

Portugalski system fiskalizacji jest oparty na oprogramowaniu, co wymaga, aby aplikacje POS przeszły proces certyfikacji przez portugalską Generalną Dyrekcję ds. Podatków. System ten koncentruje się na mechanizmach bezpieczeństwa i niezmienności danych fiskalnych. 'Do Your Order' nie jest zgodny z wymogami fiskalnymi Portugalii i nie planuje dążyć do ich przestrzegania, powołując się na postrzegane przez rynek opóźnienie w przyjmowaniu takich rozwiązań jako istotny czynnik.

Portugalia wdrożyła system fiskalizacji oparty na oprogramowaniu, który kładzie duży nacisk na cechy i funkcjonalności oprogramowania POS wykorzystywanego przez firmy, w tym z sektora restauracyjnego i hotelarskiego. System ten wymaga, aby wszystkie aplikacje POS były certyfikowane przez portugalską Generalną Dyrekcję ds. Podatków, zapewniając, że spełniają surowe standardy dotyczące mechanizmów bezpieczeństwa i niezmienności danych fiskalnych. Proces certyfikacji ma na celu zapewnienie integralności i bezpieczeństwa informacji fiskalnych, bez konieczności stosowania określonych komponentów sprzętowych. System pozwala na wystawianie e-paragonów, choć musi istnieć również możliwość wydruku paragonów fiskalnych, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pomimo ustrukturyzowanego podejścia do fiskalizacji w Portugalii, 'Do Your Order' postanowił nie dążyć do przestrzegania tych przepisów. Decyzja ta opiera się na ocenie rynku portugalskiego, który w ocenie 'Do Your Order' jest znacznie opóźniony pod względem gotowości i otwartości na przyjęcie takich rozwiązań fiskalnych. Firma postrzega tę lukę jako przeszkodę w pomyślnym wdrożeniu i przyjęciu swojego systemu w obecnych ramach fiskalnych w Portugalii.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich w Portugalii oznacza to, że 'Do Your Order' nie będzie realną opcją spełnienia wymogów zgodności podatkowej określonych przez portugalską Generalną Dyrekcję ds. Podatków. Firmy z tych sektorów będą musiały szukać alternatywnych rozwiązań POS, które są certyfikowane i zgodne z portugalskim systemem fiskalizacji. Decyzja ta odzwierciedla strategiczne podejście firmy 'Do Your Order' do warunków rynkowych i koncentrację na regionach, w których przyjęcie jej rozwiązań jest bardziej zgodne z lokalną gotowością rynkową i wymogami regulacyjnymi.

Rumunia (Niezgodność z wymogami fiskalizacji)

Rumuński system fiskalizacji, działający od 1999 r. i poddawany znaczącym aktualizacjom, w tym ostatniej w listopadzie 2017 r., nakazuje szczegółową komunikację i wymianę danych z ANAF (Krajową Agencją Administracji Podatkowej) za pośrednictwem drukarek fiskalnych. Pomimo zmieniających się wymogów fiskalnych Rumunii, 'Do Your Order' postanowił nie dążyć do zapewnienia zgodności z rumuńskimi przepisami fiskalnymi teraz lub w przyszłości, koncentrując swoje wysiłki gdzie indziej.

Rumunia ma długą historię jako kraj fiskalny, a jej system fiskalizacji przeszedł kilka znaczących aktualizacji w celu dostosowania się do postępu technologicznego i zmian w środowisku fiskalnym. Najnowsze przepisy wprowadziły bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące komunikacji i wymiany danych między przedsiębiorstwami a ANAF z wykorzystaniem drukarek fiskalnych. Te aktualizacje wymagają, aby wszystkie dane transakcji były przechowywane na karcie SD, a układ paragonów zawiera teraz dodatkowe informacje fiskalne. Ponadto zaktualizowano urządzenia fiskalne, aby uwzględnić 2 dodatkowe stawki VAT i umożliwić programowanie nowych rodzajów płatności.

Pomimo kompleksowych i zmieniających się ram fiskalizacji w Rumunii, 'Do Your Order' podjął strategiczną decyzję, aby nie dążyć do przestrzegania tych przepisów. Decyzja ta opiera się na wielu czynnikach, w tym na ocenie zgodności rynku rumuńskiego z modelem biznesowym i celami strategicznymi 'Do Your Order'. W związku z tym 'Do Your Order' nie zamierza w przyszłości dostosowywać swojego systemu do rumuńskich wymogów fiskalnych.

Dla przedsiębiorstw restauracyjnych i hotelarskich działających w Rumunii oznacza to, że 'Do Your Order' nie będzie realnym rozwiązaniem zapewniającym zgodność z przepisami podatkowymi w obecnych ramach prawnych. Przedsiębiorstwa z tych sektorów będą musiały zbadać alternatywne rozwiązania, które są w pełni zgodne z rumuńskimi przepisami podatkowymi, aby wypełnić swoje zobowiązania prawne i zapewnić sprawne działanie. Ta decyzja firmy 'Do Your Order' odzwierciedla jej szerszą strategię i koncentrację, priorytetowo traktując rynki i środowiska regulacyjne, w których jej rozwiązania są bardziej dostosowane do lokalnych wymagań i gdzie istnieje jaśniejsza ścieżka do zgodności i sukcesu.

Hiszpania (zgodność z przepisami teraz i w przyszłości)

Hiszpania zmierza w kierunku fiskalizacji oprogramowania, przy czym system TicketBAI został już wdrożony w Kraju Basków, a system VeriFactu ma zostać wprowadzony na kontynencie w 2024 roku. Obecnie Hiszpania nie wymaga certyfikacji sprzętu ani oprogramowania, ale ma się to zmienić wraz z nowymi wymogami fiskalizacji. 'Do Your Order' aktywnie planuje uzyskać zgodność zarówno z VeriFactu, jak i TicketBAI, ściśle monitorując rozwój sytuacji, aby zapewnić pełną zgodność dla restauracji i firm hotelarskich działających w Hiszpanii.

Hiszpania stoi u progu znaczących zmian w krajobrazie fiskalizacji, zmierzając w kierunku fiskalizacji oprogramowania na całym swoim terytorium. Region Basków podjął już kroki w tym kierunku, wdrażając system TicketBAI w styczniu 2022 roku. Pozostała część Hiszpanii, określana jako terytorium kontynentalne, ma pójść w ich ślady wraz z wprowadzeniem systemu VeriFactu w 2024 roku. Zmiany te wskazują na przejście od obecnego statusu kraju niefiskalnego do bardziej regulowanego środowiska fiskalizacji oprogramowania, wymagającego stosowania specjalistycznego i certyfikowanego oprogramowania do wystawiania paragonów i faktur.

W miarę rozwoju tych wydarzeń 'Do Your Order' aktywnie pracuje nad zapewnieniem zgodności z nadchodzącymi systemami fiskalizacji. Zdając sobie sprawę ze znaczenia tych zmian dla restauracji i firm hotelarskich w Hiszpanii, 'Do Your Order' planuje stać się kompatybilny zarówno z systemami VeriFactu, jak i TicketBAI. Wiąże się to z uważnym śledzeniem postępów i wymagań tych systemów w celu odpowiedniego dostosowania oprogramowania 'Do Your Order', zapewniając, że firmy korzystające z naszej platformy mogą bezproblemowo spełnić nowe wymagania podatkowe.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich działających w Hiszpanii to proaktywne podejście 'Do Your Order' oznacza, że mogą oczekiwać rozwiązania, które będzie w pełni zgodne z hiszpańskimi wymogami fiskalizacji. Dostosowując się do VeriFactu i TicketBAI, 'Do Your Order' ma na celu zapewnienie płynnego przejścia dla firm poruszających się po nowym krajobrazie podatkowym, zapewniając, że mogą one nadal działać wydajnie i zgodnie z hiszpańskim prawem. To zaangażowanie w zgodność i adaptację podkreśla zaangażowanie 'Do Your Order' we wspieranie swoich klientów poprzez zmiany regulacyjne, zapewniając, że są oni dobrze przygotowani na przyszłość fiskalizacji w Hiszpanii.

Szwecja (Zgodność z wymogami fiskalizacji)

Szwedzki system fiskalizacji wymaga stosowania kas fiskalnych wyposażonych w jednostkę sterującą do podpisywania i przechowywania transakcji, zgodnie z wymaganiami fiskalizacji sprzętowej. 'Do Your Order' może stać się zgodny ze szwedzkimi przepisami podatkowymi dzięki wykorzystaniu specjalnych drukarek autoryzowanych przez organy podatkowe, dzięki czemu restauracje i firmy hotelarskie mogą spełnić obowiązkowe wymagania dotyczące wystawiania paragonów i wypełniania nowych obowiązków, które wejdą w życie w 2023 roku.

W Szwecji ramy fiskalizacji nakazują stosowanie kas fiskalnych, które są zintegrowane z jednostką sterującą lub systemem. Taka konfiguracja ma kluczowe znaczenie dla głównych funkcji urządzenia fiskalnego, do których należy bezpieczne podpisywanie i przechowywanie transakcji. Wymóg ten stanowi podstawę szwedzkiego podejścia do fiskalizacji opartego na sprzęcie, zapewniając, że cała sprzedaż towarów i usług jest dokładnie rejestrowana, a wystawianie paragonów klientom jest obowiązkowe.

Od 2023 roku Szwecja wprowadza pewne nowe obowiązki, które jeszcze bardziej podkreślają znaczenie zgodnych z przepisami urządzeń fiskalnych w sektorach handlu detalicznego i usług, w tym w restauracjach i hotelarstwie. Zmiany te podkreślają potrzebę zapewnienia, że ich kasy fiskalne i związane z nimi systemy kontroli spełniają najnowsze normy regulacyjne.

'Do Your Order' ma na celu pomóc firmom w Szwecji w poruszaniu się po tych wymaganiach fiskalizacji, oferując kompatybilność ze specjalnymi drukarkami autoryzowanymi przez szwedzkie organy podatkowe. Integrując te wyspecjalizowane drukarki, 'Do Your Order' zapewnia rozwiązanie, które jest zgodne ze szwedzkim systemem fiskalizacji, umożliwiając firmom podpisywanie i przechowywanie transakcji zgodnie z wymogami prawa.

Dla firm restauracyjnych i hotelarskich działających w Szwecji oznacza to, że przyjęcie 'Do Your Order' i korzystanie z autoryzowanych drukarek zapewni zgodność z przepisami podatkowymi. Takie podejście nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także usprawnia proces wystawiania paragonów i zarządzania danymi transakcyjnymi, przyczyniając się do sprawnego i zgodnego z przepisami działania przedsiębiorstw z sektora. Zaangażowanie firmy 'Do Your Order' w oferowanie rozwiązań zgodnych z przepisami odzwierciedla jej zaangażowanie we wspieranie firm poprzez zapewnienie zgodności z przepisami, zapewniając, że są one dobrze przygotowane do wypełniania swoich zobowiązań podatkowych w Szwecji.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

12 minut czytać

Poruszanie się po krajobrazie płacy minimalnej w USA: przewodnik dla właścicieli restauracji

Branża hotelarska, tętniący życiem kamień węgielny amerykańskiej gospodarki, znajduje się pod głębokim wpływem zmieniającej się dynamiki przepisów dotyczących płacy minimalnej w Stanach Zjednoczonych. W miarę jak właściciele i ope

Sarah Reynolds
17 mar 2024
7 minut czytać

Poruszanie się po formularzach podatkowych w branży hotelarskiej w USA: przewodnik dla firm restauracyjnych

W konkurencyjnym i szybko rozwijającym się amerykańskim sektorze hotelarskim właściciele restauracji stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem finansami i zgodnością z przepisami podatkowymi. W przypadku siły roboczej, która czę

Jennifer Lee
12 mar 2024
10 minut czytać

Rewolucja w restauracjach: 60% redukcja emisji CO2 toruje drogę do doskonałości środowiskowej dzięki Do Your Order

W świecie, w którym świadomość ekologiczna jest na pierwszym miejscu wśród problemów społecznych, firmy nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego. Jednym z takich pionierów jest Do Your Order, najnowocześ

Maria Sanchez
06 mar 2024
5 minut czytać

Fiskalizacja dla restauracji i hotelarstwa w Europie: poruszanie się po krajobrazie z Do Your Order

Krajobraz fiskalizacji w Europie przedstawia złożony wachlarz przepisów, z którymi muszą korzystać firmy, szczególnie w sektorach restauracyjnym i hotelarskim, aby zapewnić zgodność z przepisami. Przepisy te różnią się znacznie w zależności od kra

Jennifer Lee
29 lut 2024
8 minut czytać

Tworzenie Dream Teamu: Spostrzeżenia z naszego Startup Retreat w Funchal - tydzień 5

W tętniącym życiem mieście Funchal zespół Do Your Order wyruszył na transformacyjne odosobnienie, które na nowo zdefiniowało naszą trajektorię. Kierując się wnikliwym mentoringiem Miguela Alvesa Ribeiro, założyciela i dyrektora generalnego www.she

Do Your Order
22 lut 2024
6 minut czytać

Poruszanie się po falach sukcesu startupów: spostrzeżenia z 4 tygodnia naszej podróży

W pouczającej podróży trwającej ponad tydzień, zespół Do Your Order, pod okiem Bernardo Vasconcelosa, rozpoczął transformacyjną eksplorację procesu sprzedaży, strategicznego modelowania biznesowego i zawiłości możliwości inwestycyjnych w Portugali

Do Your Order
20 lut 2024

Gotowy, aby zacząć?