Искате ли да видите тази страница в English?

Навигация във фискалната рамка за ресторантите и хотелиерството в Европа: изчерпателно ръководство

Doyo - DoYourOrder Навигация във фискалната рамка за ресторантите и хотелиерството в Европа: изчерпателно ръководство

Съдържание

Arrow Down

Пейзажът на фискалното съответствие за ресторантите и хотелиерството в цяла Европа е толкова разнообразен, колкото и самият континент. Тъй като всяка страна прилага свой собствен набор от правила и разпоредби, за да гарантира спазването на данъчното законодателство и да намали измамите, навигацията в тази сложна среда може да бъде трудна задача за предприятията, които работят или се разширяват на европейските пазари. Това ръководство има за цел да демистифицира фискалните изисквания в различните европейски страни, като подчертае значението на разбирането и спазването на местните фискални закони, за да се осигурят безпроблемни операции и да се избегнат потенциални правни клопки.

От приемането на софтуерно базирани системи за фискализация до задължителното използване на сертифицирани фискални устройства, подходът към фискалното съответствие варира значително в различните страни. За фирмите, използващи 'Do Your Order', популярна платформа за управление на ресторантьорски и хотелиерски операции, спазването на тези фискални разпоредби е от решаващо значение. Тази статия предоставя преглед на състоянието на фискалното съответствие на 'Do Your Order' в ключови европейски страни, като предлага прозрения за това как ресторантите и хотелиерството могат да се ориентират ефективно във фискалния пейзаж.

Докато се задълбочаваме в спецификата на фискалните изисквания на всяка страна, е важно фирмите да бъдат информирани за най-новите разработки и да гарантират, че техните операции са в пълно съответствие с местните закони. Независимо дали става въпрос за адаптиране към новите стандарти за фискализация на софтуера или интегриране на сертифицирани фискални устройства, разбирането на фискалната рамка е от съществено значение за успеха и законността на вашите бизнес операции в Европа.

Нека да проучим пейзажа на фискалното съответствие в цяла Европа, да проучим състоянието на 'Do Your Order' в различни страни и да предоставим ценна информация за ресторантите и хотелиерството, които имат за цел да процъфтяват в тази сложна регулаторна среда.

Албания (Не отговаря на изискванията за фискализация)

Osumi Canyon

Ресторантът, който иска да използва Do Your Order в Албания, няма да отговаря на местните фискални правомощия и ще се нуждае от допълнителен фискален касов апарат. През 2019 г. Албания премина към софтуерно базирана система за фискализация, като постепенно премахна необходимостта от сертифициране на фискални устройства и въведе задължително сертифициране на POS приложения. Тази промяна, формализирана от данъчната реформа през 2020 г., подобри събираемостта на данъците, намали сивата икономика и рационализира данъчните процеси. Важно е обаче да се отбележи, че Do Your Order не може да се използва като самостоятелно фискално решение.

През 2019 г. Албания въведе Закона за системата за наблюдение на фактурите и циркулацията, отбелязвайки значителна промяна в подхода си за фискализация. Този закон създаде софтуерно базирана система за фискализация, премахвайки необходимостта от сертифициране на фискални устройства и вместо това изисквайки задължително сертифициране на POS (Point of Sale) приложения.

Основните моменти в графика на фискалното законодателство за Албания включват:

Въвеждане на софтуерно-базирана фискализация (2019): Законът от 2019 г. инициира прехода от хардуерно базирана към софтуерно базирана фискализационна система. Тази система разчита на комуникация в реално време между данъкоплатците и данъчните власти чрез обмен на XML съобщения.

Задължително сертифициране на POS приложения (2020): С преминаването към софтуерно базирана фискализация, Албания направи задължително сертифицирането на всички POS приложения, като гарантира съответствие и сигурен обмен на данни между бизнеса и данъчните власти.

Ползи от данъчната реформа през 2020 г.: Внедряването на софтуерно базираната система за фискализация през 2020 г. доведе до няколко положителни резултата, включително:

  • Подобрена ефективност на събираемостта на данъците.
  • Намаляване на сивата икономика, което води до по-прозрачна и отговорна финансова среда.
  • Рационализирани процеси на подаване и проверка на данъците, което улеснява предприятията да спазват данъчните разпоредби, а властите да наблюдават и прилагат данъчните закони.

Австрия (скоро ще бъде в съответствие)

VIENNA

Do Your Order работи по това да направи решението си съвместимо с всички ресторанти в Австрия. Австрийската система за фискализация, създадена през 2016 г., налага използването на Фискалния вестник (DEP) и цифровите подписи за финансова прозрачност. Понастоящем платформата 'Do Your Order' за ресторанти не отговаря на тези фискални стандарти. Въпреки това се полагат усилия за гарантиране на бъдещото му спазване.

Системата за фискализация в Австрия, въведена през 2016 г., има за цел да подобри целостта на финансовите данни, да намали данъчните измами и да насърчи справедливостта. Тя включва два ключови етапа:

Създаване на фискален журнал (DEP): Внедрен в началото на 2016 г., DEP записва всички парични транзакции и постъпления в реално време, като гарантира точността и сигурността на данните. Тя може да се съхранява локално, централно или в облака и трябва да бъде лесно достъпна за одити на органите.

Задължителен цифров подпис: От април 2017 г. всеки касов бон трябва да има електронен подпис, което допълнително обезпечава финансовите данни срещу измама или манипулация.

Австрия използва както хардуер, така и софтуер в своята фискализация, с уникална 'затворена система' за големи търговци на дребно (повече от 30 касови апарата). Тази система позволява рационализиран процес, изискващ специален издаден от правителството сертификат, вместо да се регистрира всеки POS поотделно, като се гарантира съответствие, като същевременно се запазва целостта и прозрачността на данните.

Белгия (Съответствие с изискванията за фискализация)

Ghent Old town

Do Your Order is compliant with Belgium's fiscalization requirements for restaurants with a turnover below EUR 25,000

Do Your Order отговаря на белгийските изисквания за фискализация за ресторанти с оборот под 25 000 евро. В момента няма план за внедряване на фискално съобразено решение за ресторантите над този праг. Основната причина е, че това е най-сложната правна рамка в Европа за касовите апарати. Чист кошмар.

В Белгия се изисква фискализация за всички продажби на място в сектор ХОРЕКА за предприятия с оборот над 25 000 евро. Това включва регистриране на продажбите в сертифицирана система за касови апарати и издаване на фискални бонове, без автоматичен обмен на данни с данъчните власти. От 1 юли 2016 г. спазването се наблюдава от FPS Finance, като се налагат санкции за неспазване. Фискалните устройства включват касови апарати или ПОС системи с модул за фискални данни и карта за подписване на ДДС.

Белгия налага фискализация на продажбите на място в ресторанти и кетъринг услуги за данъкоплатците с годишен оборот над 25 000 евро. Този регламент налага регистрирането на всяка продажба в сертифицирана система от касови апарати и издаването на фискален бон. За разлика от някои фискални системи, Белгия не изисква автоматичен обмен на данни с данъчните органи. За да се гарантира точността и надеждността на фискалните данни, се допускат само предварително дефинирани устройства, които са преминали процес на сертифициране, отговарящ на изискванията на FPS Finance. Това включва хардуерни и софтуерни компоненти на фискални устройства, като касови апарати, POS системи и модул за фискални данни, като всички те трябва да преминат задължителна сертификация. Въвеждането на системата за данъчни касови апарати (SCE) в индустрията на ХОРЕКА на 1 юли 2016 г. отбеляза значителна стъпка в прилагането на тези разпоредби, като данъчната администрация наложи санкции за неспазване. Фискалните устройства, които се използват в момента, се характеризират с комбинация от касов апарат или POS система, интегрирана със специален модул за управление, който включва модул за фискални данни и карта за подписване на ДДС, под надзора на FPS Finance, официалният данъчен орган, отговорен за фискалните задължения.

България (Не отговаря на изискванията за фискализация)

Basarbov

В България изискванията за фискализация са строги, със задължително използване на фискални устройства и специфични процедури за деклариране на POS софтуер. Регламентът, който се развива от 2006 г., включва актуализации като генериране на USN, разписки за QR кодове и правила за електронни магазини. 'Do Your Order' не може да служи като самостоятелно фискално решение в България поради тези всеобхватни изисквания и няма планове за адаптирането му за такава употреба в бъдеще.

Рамката за фискализация на България се характеризира със стриктното си прилагане и подробните задължения, които налага на бизнеса, особено в ресторантьорския сектор. От създаването на основния фискален регламент през 2006 г. в Наредба Н-18 са интегрирани множество актуализации, въвеждащи различни срокове, корекции и задължителни и незадължителни правила. Ключови сред тези актуализации са въвеждането на уникален номер на продажба (USN), генериран от POS софтуер в началото на транзакциите, включването на QR кодове върху разписки, специфична обработка на ваучери и различни разпоредби за електронна търговия. Освен това преходът към еврото като официална валута е придружен от собствен набор от фискални корекции.

Видът фискализация, който се изисква в България, е хардуерно базиран, подчертавайки значението на физическите фискални устройства за покриване на стандартите за съответствие на страната. Тези устройства, заедно с процедурите за деклариране на POS софтуера, са обект на строги правила, за да се гарантира правилната функционалност и съответствие. Предвид сложността и спецификата на фискалните изисквания на България, 'Do Your Order' не може да се използва като самостоятелно фискално решение в тази регулаторна среда. Невъзможността на системата да отговори на цялостните изисквания за фискални устройства и софтуерни декларации означава, че тя не може да осигури необходимото фискално съответствие за ресторантите. Освен това няма намерения за модифициране на 'Do Your Order', за да отговаря на тези строги български фискални стандарти в обозримо бъдеще, подчертавайки необходимостта бизнесът да търси алтернативни фискални решения.

Хърватия (Не отговаря на изискванията за фискализация)

Zadar

Хърватия използва система за онлайн фискализация, изискваща всяка разписка за транзакция да бъде оторизирана в реално време от данъчните власти чрез интернет. Тази система задължава търговците на дребно да имат POS системи с достъп до интернет за изпращане и получаване на данни за транзакции, включително специфични идентификационни ключове за разписки. В случай, че няма интернет връзка, транзакциите трябва да бъдат преоторизирани в рамките на 48 часа. 'Do Your Order' не може да функционира като самостоятелно фискално решение в Хърватия поради тези специфични изисквания за онлайн фискализация и няма бъдещи планове за адаптирането му за тази цел.

Хърватската система за фискализация е сложен модел на онлайн фискализация, въведен на 1 януари 2013 г., което я прави една от първите страни, които прилагат в реално време разрешение за транзакции в интернет за фискално съответствие. Тази система изисква всяка транзакция, обработена от търговец на дребно, да бъде изпратена на сървъра на данъчните власти за оторизация. Сървърът от своя страна предоставя идентификационни ключове, които трябва да бъдат отпечатани на всяка разписка, осигурявайки високо ниво на надзор и анализ на данните за транзакциите от страна на данъчната администрация.

Ядрото на тази система е задължителната онлайн оторизация, която изисква POS системите да са оборудвани с интернет достъп за комуникация с централния сървър. Тази настройка позволява непрекъснато обслужване на клиентите, дори в ситуации, в които се губи интернет връзка. В такива случаи обаче законът изисква транзакциите, извършвани офлайн, да бъдат преоторизирани в рамките на 48-часов прозорец, като се гарантира спазването на фискалните разпоредби.

Като се има предвид, че видът на фискализацията в Хърватия е софтуерно базиран, фокусиран върху предаването и оторизацията на данни в реално време, 'Do Your Order' не е съвместим като самостоятелно фискално решение в рамките на тази регулаторна рамка. Специфичните изисквания за оторизация на онлайн транзакции и необходимостта от непрекъснат достъп до интернет за POS системи означават, че 'Do Your Order' не може да отговори на изискванията на хърватския фискален закон. Освен това няма намерения да се модифицира 'Do Your Order', за да се съобразят с изискванията на Хърватия за онлайн фискализация в обозримо бъдеще. Това подчертава необходимостта предприятията, работещи в Хърватия, да търсят алтернативни решения, които напълно отговарят на уникалните и строги стандарти за фискализация на страната.

Чешка република (В съответствие с изискванията за фискализация)

Системата за онлайн фискализация на Чехия, задължителна за транзакциите от декември 2016 г., беше спряна през 2020 г. заради пандемията и в крайна сметка отменена през 2023 г. Оттогава ресторантите и хотелиерството вече не са задължени да изпращат данни за продажбите за данъчно разрешение, което прави Чешката република нефискална страна. Тази промяна означава, че 'Do Your Order', ресторант POS, не е необходимо да се адаптира като фискално решение за тези сектори, тъй като няма изисквания за фискално съответствие, които да отговарят.

В Чешката република през декември 2016 г. беше въведена система за онлайн фискализация, която принуди ресторантите и хотелиерските фирми да представят всички парични или парични транзакции на данъчната администрация за онлайн разрешение. Тази система имаше за цел да рационализира данъчното отчитане и да гарантира спазването на данъчното законодателство в целия сектор. Появата на глобалната пандемия през 2020 г. обаче доведе до спирането на тази система, отразявайки безпрецедентните икономически предизвикателства, пред които са изправени предприятията, особено в ресторантьорството и хотелиерството.

В значителен ход чешкото правителство реши да отмени изцяло системата за фискализация през 2023 г., признавайки, че тя вече не изпълнява предвидените цели. Това решение отбеляза прехода на Чешката република към нефискална държава от 1 януари 2023 г., като по този начин отпадна изискването предприятията да изпращат данни за продажбите на данъчния орган за разрешение. Отмяната включваше и пълното премахване на портала за електронни записи на продажбите (EET), който беше неразделна част от процеса на фискализация.

За ресторантьорството и хотелиерството тази регулаторна промяна има дълбоки последици. Той премахва необходимостта от спазване на изискванията за онлайн фискализация, като по този начин опростява операциите и намалява административната тежест. В резултат на това вече не е необходимо 'Do Your Order' и подобни системи да включват специфични функционалности, за да отговарят на чешките фискални разпоредби, тъй като няма такива изисквания. Това развитие позволява на бизнеса в секторите на ресторантьорството и хотелиерството да се съсредоточи повече върху предоставянето на услуги и по-малко върху фискалното съответствие, без да е необходимо да се адаптира или инвестира в специализирани фискални решения.

Дания (частично спазване)

Кратко резюме за ресторантьорството и хотелиерството в Дания:

В Дания фискализацията е съсредоточена около софтуерните функционалности, без да се налагат специфични хардуерни изисквания. От 2019 г. датското законодателство изисква POS системите да включват функционалности като подписване на транзакции, верижно свързване и поддържане на електронен дневник. 'Do Your Order' е в съответствие с тези разпоредби, но предприятията трябва да поискат износ на данни на ad hoc основа, за да ги предоставим във формат SAF-T или друг формат, желан от датския данъчен орган.

Подходът на Дания към фискализацията значително се фокусира върху софтуерните функционалности, а не върху хардуерните реализации. Тази промяна във фокуса беше затвърдена с въвеждането на фискални изисквания през 2019 г., които наложиха POS системите, използвани от бизнеса, включително тези в ресторантьорския и хотелиерския сектор, да включват специфични функционалности. Тези функционалности са от решаващо значение за спазването и включват подписването и верижното извършване на транзакции, както и поддържането на електронен дневник. Освен това за целите на одита от предприятията се изисква да представят своите данни за транзакциите във формат 'Стандартно одиторско досие за данъци' (SAF-T), както е посочено в техническите регламенти, предоставени от датския данъчен орган.

'Do Your Order' се привежда в съответствие с изискванията за фискализация на Дания, като гарантира, че нашата система поддържа необходимите функционалности за подписване на транзакции, верижно свързване и съхранение на данни. Въпреки това, за да се съобразят напълно с датските разпоредби, предприятията трябва проактивно да изискват износ на данни от нас. При поискване можем да експортираме данните за транзакциите във формат SAF-T или друг определен формат, изискван от датските данъчни власти. Този процес позволява на предприятията да изпълнят изискванията за одит и докладване, определени от датското законодателство, като гарантират съответствие, като същевременно поддържат гъвкавостта да управляват износа на данни според специфичните си нужди.

За ресторантьорските и хотелиерските предприятия, работещи в Дания, това означава, че докато 'Do Your Order' осигурява основополагащото съответствие с датските фискални закони, отговорността за иницииране на износ на данни за целите на одита е на самия бизнес. Този подход гарантира, че предприятията могат да останат в съответствие с датските фискални разпоредби, като същевременно имат гъвкавостта да управляват как и кога техните данни за транзакциите се експортират и подават на данъчните органи.

Федерация Босна и Херцеговина (Не отговаря на изискванията за фискализация):

Във Федерация Босна и Херцеговина фискализацията се урежда от закони, въведени през 2010 г., изискващи всеки бизнес на дребно, включително ресторанти и хотелиерски услуги, да записва всички транзакции с помощта на фискални устройства, независимо от начина на плащане. Ежедневните и периодичните отчети са задължителни. 'Do Your Order' не отговаря на тези хардуерно базирани фискални изисквания и не планира да стане съвместим в бъдеще.

Рамката за фискализация във Федерация Босна и Херцеговина, създадена с Фискалния закон от 2010 г., налага всеобхватни изисквания за записване и отчитане за всички предприятия за търговия на дребно. Това включва необходимостта ресторантите и хотелиерството да използват фискални устройства за записване на всяка транзакция, независимо от начина на плащане, използван от клиентите. Законът допълнително изисква генерирането на ежедневни отчети в края на всеки работен ден, като тези отчети се отпечатват и съхраняват за всяко фискално устройство. Освен това периодичните отчети трябва да се съставят и отпечатват в последния ден на всеки данъчен период, като се гарантира подробно водене на отчетност и спазване на фискалните разпоредби.

Видът на фискализацията, възложена във Федерация Босна и Херцеговина, е хардуерно базиран, като се набляга на използването на физически фискални устройства за съответствие. Предвид специфичните изисквания към хардуерните фискални устройства и всеобхватните задължения за ежедневно и периодично отчитане, 'Do Your Order' не отговаря на стандартите за фискално съответствие, определени от Федерация Босна и Херцеговина. Освен това няма намерения за адаптиране на 'Do Your Order', за да се съобразят с тези хардуерно базирани фискални изисквания в бъдеще.

За ресторантьорството и хотелиерството, работещи в рамките на тази юрисдикция, е от решаващо значение да се разбере, че 'Do Your Order' не може да служи като решение за фискално съответствие съгласно настоящата правна рамка. Бизнесът трябва да търси алтернативни фискални устройства и системи, които са специално разработени, за да отговорят на хардуерно базираните изисквания за фискализация на Федерация Босна и Херцеговина. Това ще гарантира пълно спазване на закона, като се избягват потенциални правни и финансови санкции, свързани с неспазване.

Франция (Не отговаря на изискванията за фискализация):

Френската система за фискализация, в сила от 1 януари 2018 г., налага използването на сертифицирани от правителството POS системи, за да се гарантира прозрачност и да се предотвратят измами. Тази система изисква цифрово подписване и последователност на транзакциите, редовно отчитане и архивиране на данни. Понастоящем 'Do Your Order' не отговаря на тези софтуерно базирани фискални изисквания, но планира да постигне съответствие в бъдеще, за да подкрепи ресторантите и хотелиерския бизнес да се придържат към френските фискални закони.

Рамката за фискализация във Франция се характеризира с акцент върху предотвратяването на измами чрез промяна на данни или софтуерни модификации, което я прави уникално сложна в сравнение с други европейски фискални системи. Критичен компонент на тази система е изискването всички системи за точка на продажба (POS) да бъдат сертифицирани от оторизирани органи като InfoCert или LNE. Това сертифициране гарантира, че POS системите отговарят на строги разпоредби, включително цифровото подписване и последователност на транзакциите, фискализацията на транзакциите, редовното докладване на властите и запазването на архивни данни с цифрови подписи.

Въведена официално на 1 януари 2018 г., френската система за фискализация е предназначена да подобри точността, сигурността и прозрачността на финансовите транзакции. Това се постига, като се гарантира, че всички транзакции са цифрово подписани в реално време, като се поддържат изчерпателни записи, включително клейма за дата и час. Освен това системата задължава архивирането на тези записи с цифрови подписи и изисква всички системни събития да бъдат подписани и записани за бъдещи справки.

Към момента 'Do Your Order' не отговаря на специфичните софтуерно-базирани фискални изисквания, заложени от френската система за фискализация. Въпреки това, признавайки значението на съответствието за ресторантите и хотелиерството, работещи във Франция, има планове за адаптиране на 'Do Your Order', за да отговори на тези изисквания в бъдеще. Този ангажимент за постигане на съответствие ще даде възможност на предприятията, използващи 'Do Your Order', да гарантират, че техните финансови транзакции са сигурни, защитени от подправяне и напълно съобразени с разпоредбите на френското правителство, като по този начин улесняват по-точните и ефективни процеси на изчисляване и събиране на данъци.

Германия (напълно съвместима)

Германската система за фискализация, подсилена от 'Kassengesetz' и изискването за интеграция на елементите за техническа сигурност (TSE), налага сертифицирани решения за POS системи, за да се гарантират сигурни и прозрачни финансови транзакции. 'Do Your Order' напълно отговаря на тези германски фискални изисквания, предлагайки две решения за ресторантьорството и хотелиерския бизнес: приемане на нашето облачно решение за допълнителни 100 евро годишно на ресторант или използване на специални EPSON принтери, които се поддържат от нашата система.

Пейзажът на фискализация в Германия претърпя значителна еволюция от 2016 г. насам, като кулминацията беше стабилна рамка, насочена към предотвратяване на манипулирането на цифровите записи и повишаване на прозрачността на финансовите транзакции. Въвеждането на 'Kassengesetz' в края на 2016 г. постави основите на система за фискализация, съсредоточена около елемента за техническа сигурност (TSE). Тази система изисква всички системи на мястото на продажба (POS) да включват TSE, които трябва да бъдат докладвани и регистрирани в данъчната администрация. TSE, сертифициран от правителството, включва модул за сигурност, защитена памет и цифров интерфейс, осигуряващ сигурно записване и съхранение на всички транзакции.

В отговор на тези разпоредби 'Do Your Order' предлага пълно съответствие с фискалните изисквания на Германия чрез две отделни решения, пригодени за секторите на ресторантьорството и хотелиерството. Първият вариант е приемането на нашето облачно решение, достъпно срещу допълнителна такса от €100 на година на ресторант. Това решение гарантира, че всички транзакции се обработват и записват сигурно в съответствие с изискванията на TSE, осигурявайки безпроблемна и съвместима фискална операция.

Алтернативно, за фирми, които предпочитат хардуерно базирано решение, 'Do Your Order' поддържа използването на специални EPSON принтери, които са оборудвани да отговарят на изискванията на TSE. Тези принтери, когато са интегрирани с нашата система, предлагат съвместимо решение, което е в съответствие с германските фискални закони, като гарантира, че транзакциите са сигурно заснети и съхранени.

Предлагайки тези две решения, 'Do Your Order' гарантира, че ресторантите и хотелиерството, работещи в Германия, могат да изберат най-подходящия вариант за своята дейност, като гарантират спазването на фискалните закони и допринасят за целостта и прозрачността на финансовата екосистема в Германия.

Гърция (В съответствие с изискванията за фискализация)

Системата за фискализация на Гърция, изискваща хардуерно базирани фискални устройства от 1988 г. и актуализирана през 2012 г. с допълнителни изменения, налага използването на фискални принтери или ECR устройства, способни да изпращат данни онлайн до фискалните власти и да поддържат QR кодове на касови бележки. 'Do Your Order' напълно отговаря на гръцките фискални изисквания, като поддържа специални фискални принтери от Epson или Star Micronics, осигурявайки безпроблемна интеграция и спазване на най-новите фискални закони.

Гърция, пионер във фискализацията със своята система, действаща от 1988 г., претърпя значителни актуализации на фискалните си закони, най-вече през 2012 г., с последващи изменения, за да се приспособи към технологичния напредък и да подобри механизмите за съответствие. Последните промени подчертаха необходимостта от ъпгрейди на фискалните принтери, задължителното използване на QR кодове върху касовите бележки и изискването устройствата да изпращат данни за транзакции директно до сървърите на данъчните власти в реално време.

В този хардуерно базиран пейзаж на фискализация използването на съвместими фискални устройства е задължително за бизнеса, включително тези в секторите на ресторантьорството и хотелиерството. Тези устройства, по-специално фискалните принтери или електронните касови апарати (ECR), трябва не само да улесняват онлайн предаването на фискални данни при всяка транзакция, но и да синхронизират автоматично настройките си за време с информационната система на данъчните власти.

За да се приведе в съответствие с тези изисквания, 'Do Your Order' предлага пълно съответствие за фирмите, работещи в Гърция, чрез подкрепата на специализирани фискални принтери от водещи производители, Epson и Star Micronics. Тези принтери са проектирани да отговарят на строгите изисквания, определени от гръцките фискални закони, включително възможността за изпращане на данни онлайн до фискалните власти, поддръжка на QR кодове на разписки и автоматична синхронизация на времето със системите на данъчните власти.

Чрез интегрирането на 'Do Your Order' с тези сертифицирани фискални принтери, ресторантите и хотелиерските предприятия в Гърция могат да гарантират, че те са в пълно съответствие с националните фискални разпоредби. Това решение не само улеснява спазването на закона, но и рационализира процеса на издаване на разписки и управление на фискални данни, като по този начин повишава оперативната ефективност и гарантира прозрачност при финансовите транзакции.

Унгария (Не отговаря на изискванията за фискализация):

Системата за фискализация на Унгария е особено сложна, изискваща както фискалните устройства, така и POS софтуерът да бъдат сертифицирани от NAV (унгарската данъчна и митническа служба). Системата налага строги стандарти за интеграция между POS софтуера и фискалните принтери, включително обработка на грешки и задължителни функционалности. 'Do Your Order' не отговаря на фискалните изисквания на Унгария и не планира да търси съответствие в бъдеще.

Рамката за фискализация в Унгария се характеризира със своята сложност и строги изисквания, което я отличава значително от другите фискални системи. В Унгария както фискалните устройства, като фискални принтери, така и POS софтуерът, използван от предприятията, включително тези в ресторантьорския и хотелиерския сектор, трябва да преминат през процес на сертифициране от NAV (унгарската данъчна и митническа служба). Това сертифициране гарантира, че устройствата и софтуерът отговарят на специфични стандарти за сигурност, функционалност и интеграция.

Ключов аспект на фискалната регулация на Унгария е стриктното управление на интеграцията между POS софтуера и фискалния принтер. Това включва подробни изисквания за обработка на грешки и внедряване на задължителни функционалности, за да се гарантира точно и сигурно записване на транзакциите. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на измами и гарантиране на целостта на финансовите данни.

Като се имат предвид специфичните и сложни изисквания на унгарската фискална система, 'Do Your Order' не отговаря на тези разпоредби. Освен това няма намерения за адаптиране на 'Do Your Order', за да отговаря на тези изисквания в бъдеще. Това решение се основава на уникалните предизвикателства и изисквания на унгарската система за фискализация, което би изисквало значителни промени в нашата система, за да се постигне съответствие.

За предприятията от ресторантьорството и хотелиерството, извършващи дейност в Унгария, това означава, че 'Do Your Order' не може да се използва като решение за фискално съответствие в рамките на настоящата регулаторна рамка. Предприятията трябва да търсят алтернативни решения, които са специално разработени и сертифицирани, за да отговорят на унгарските фискални изисквания, като гарантират спазването на закона и целостта на техните финансови транзакции.

Италия (В съответствие с изискванията за фискализация)

Италианската система за фискализация, създадена в началото на 80-те години на миналия век, налага използването на сертифицирани фискални устройства RT (RT принтери или RT сървъри), за да се гарантира целостта на данните и да се предотврати манипулацията. 'Do Your Order' е напълно съобразена с италианските фискални изисквания чрез използването на фискални принтери, произведени от EPSON, сертифициран производител. Тези устройства улесняват сигурната комуникация между търговците на дребно и данъчната администрация, като осигуряват ежедневно автоматично подаване на фискални данни.

Италия, пионер във фискализацията със своята система, започната в началото на 80-те години на миналия век, разработи стабилна рамка, насочена към запазване на целостта, оригиналността и пълнотата на данните за транзакциите. Крайъгълният камък на тази система е задължителното използване на сертифицирани RT (Registratore Telematico) фискални устройства, които включват RT принтери или RT сървъри. Тези устройства са от решаващо значение за създаването на сигурен канал за комуникация между търговеца на дребно и сървъра на данъчната администрация, като се гарантира, че фискалните данни се предават точно и сигурно ежедневно.

Италианските разпоредби за фискализация предвиждат, че фискалните устройства на RT трябва да бъдат произведени от сертифицирана компания и да преминат през процес на сертифициране, преди да могат да бъдат продадени. Този процес се контролира от данъчната администрация в сътрудничество с производителя, като се гарантира, че всички устройства отговарят на строгите изисквания, определени от италианското законодателство.

В съответствие с тези изисквания, 'Do Your Order' предлага напълно съвместимо решение за ресторанти и хотелиерски фирми, работещи в Италия. Чрез използването на фискални принтери, произведени от EPSON – един от сертифицираните производители – фирмите могат да гарантират съответствието си с италианската система за фискализация. Тези фискални принтери EPSON са предназначени да отговорят на специфичните нужди на италианския пазар, като осигуряват надеждно и сигурно средство за записване на транзакции и автоматично подаване на фискални данни до данъчната администрация всеки ден.

За ресторантьорския и хотелиерския бизнес в Италия това означава, че интегрирането на 'Do Your Order' с фискалните принтери EPSON осигурява безпроблемно и съвместимо фискално решение. Тази интеграция не само гарантира спазването на фискалните разпоредби, но също така подкрепя ефективното и прозрачно управление на финансовите транзакции, допринасяйки за цялостната цялост на фискалната система в Италия.

Литва (Съответствие с изискванията за фискализация):

Системата за фискализация на Литва, развиваща се от 1996 г. насам и значително актуализирана през 2012 г. с допълнителни промени, очаквани през 2023 г., налага използването на сертифицирани фискални устройства, включително преход към модули за сигурност за подобрено криптиране на данните. 'Do Your Order' е в пълно съответствие с литовските фискални изисквания за ресторантите и хотелиерството, като подкрепя използването на фискални принтери от реномирани производители като EPSON или Star Micronics, наред с други. Тези устройства осигуряват сигурно и точно записване и обработка на фискални данни.

От първоначалното си въвеждане през 1996 г. и основен ремонт през 2012 г., рамката за фискализация на Литва е предназначена да гарантира целостта и сигурността на фискалните данни чрез използването на сертифицирани фискални устройства. Системата исторически разчита на фискален блок памет или модул, устройство, отговорно за записването, обработката, проверката, натрупването и съхранението на фискални данни. С очакваните промени през 2023 г. Литва ще замени традиционния фискален модул с модул за сигурност, който включва система за криптиране. Тази система е предназначена да подписва всяка разписка, издадена от POS системите, независимо дали е фискална или нефискална, повишавайки сигурността и надеждността на данните за транзакциите.

Литовската система за фискализация изисква POS системите и криптографските устройства да бъдат сертифицирани като едно цяло, което гарантира висок стандарт на защита на данните и спазване на фискалните закони. Този процес на сертифициране е от решаващо значение за ресторантите и хотелиерството, които обработват значителен обем транзакции ежедневно и трябва да се придържат към строги фискални разпоредби.

За да отговори на тези изисквания, 'Do Your Order' предлага решение, което е напълно съвместимо с литовските стандарти за фискализация. Подкрепяйки използването на фискални принтери от водещи производители като EPSON или Star Micronics, 'Do Your Order' дава възможност на ресторантите и хотелиерския бизнес в Литва безпроблемно да се интегрират с необходимите фискални устройства. Тези принтери са не само сертифицирани, но и оборудвани с необходимата технология за работа с новите модули за сигурност, като гарантират, че всяка транзакция се записва и обработва сигурно в съответствие с литовското законодателство.

За ресторантьорството и хотелиерството, работещи в Литва, това означава, че приемането на 'Do Your Order' и интегрирането му с одобрени фискални принтери осигурява съвместимо, сигурно и ефективно фискално решение. Тази интеграция улеснява точното и надеждно управление на фискалните данни, като гарантира, че предприятията остават в съответствие с развиващите се изисквания за фискализация, като същевременно продължават да предлагат изключителни услуги на своите клиенти.

НОРВЕГИЯ (все още не е в съответствие)

Норвежката система за фискализация, която е в сила от 2017 г., се фокусира върху софтуерните функционалности, а не върху хардуера, като изисква всяка POS система да бъде декларирана пред данъчната администрация с декларация за съответствие. Понастоящем 'Do Your Order' не е в съответствие с норвежките фискални разпоредби, но планира да постигне съответствие в бъдеще. Този ангажимент ще даде възможност на ресторантите и хотелиерските предприятия, използващи 'Do Your Order', да изпълнят задължителните POS функционалности и изисквания за отчитане в Норвегия.

Откакто стана фискална страна през 2017 г., Норвегия набляга на софтуерните функционалности пред хардуера в своите изисквания за фискализация, определяйки различен подход към това как бизнесите, включително тези в секторите на ресторантьорството и хотелиерството, управляват финансовите си транзакции. Норвежкият регламент за фискализация задължава всяка POS система, използвана в страната, да притежава декларация за съответствие, която се подава до норвежкия данъчен орган. Тази декларация е критична стъпка за гарантиране, че POS системата отговаря на специфичните функционалности, изисквани от норвежкото законодателство, включително възможността за експортиране на данни за целите на одита във формат Standard Audit File for Tax (SAF-T), както е посочено в техническия регламент на норвежкия данъчен орган (TA).

Към момента 'Do Your Order' не отговаря на тези специфични изисквания, определени от норвежката фискална система. Налице е обаче ясен план за постигане на съответствие в близко бъдеще. Тази инициатива отразява ангажимента за адаптиране на 'Do Your Order', за да се приведе в съответствие с норвежките фискални разпоредби, като гарантира, че ресторантите и хотелиерството, използващи нашата система, могат уверено да отговарят на правните стандарти за функционалностите на POS и отчитането на данни в Норвегия.

Постигането на съответствие ще включва подобряване на 'Do Your Order', за да се поддържат необходимите функции, описани от норвежкото законодателство, включително точен и ефективен износ на данни за транзакции във формат SAF-T. Тази адаптация не само ще гарантира, че 'Do Your Order' отговаря на фискалните изисквания на Норвегия, но също така засилва нашата отдаденост да подкрепяме нашите клиенти в ефективното навигиране във фискалния пейзаж.

За ресторантьорския и хотелиерския бизнес в Норвегия това бъдещо съответствие означава, че 'Do Your Order' ще се превърне в жизнеспособно решение за управление на финансови транзакции в съответствие с норвежките разпоредби. Очаква се това развитие да даде на предприятията увереност, че техните операции са в пълно съответствие с фискалните изисквания, улеснявайки по-гладкото функциониране и спазването на правните задължения в Норвегия.

ПОЛША (Не отговаря на изискванията за фискализация)

Полската система за фискализация, развиваща се от въвеждането й през 1993 г., понастоящем изисква транзакциите да се отчитат на фискалния орган чрез интернет, като се използват онлайн касови апарати или принтери. Въпреки тези развития, 'Do Your Order' е избрала да не се стреми към спазване на фискалните изисквания на Полша и не възнамерява да стане съвместима. Това решение оказва влияние върху ресторантите и хотелиерството, които планират да използват 'Do Your Order' за фискално отчитане в Полша.

От началото на фискализацията в Полша през 1993 г. страната е свидетел на значителни промени в подхода си към фискалното спазване. Първоначално приемайки хардуерно базирана система, която използва фискални принтери и електронни касови апарати за създаване на електронни и хартиени списания, Полша премина към по-модерен модел на фискализация през 2019 г. Този нов модел задължава фискално съответните транзакции да се изпращат на фискалния орган чрез интернет, като се използват онлайн касови апарати или принтери. Въпреки че преходът към тази нова система беше планиран за октомври 2018 г., необходимите устройства станаха достъпни едва през януари 2019 г.

Настоящата рамка за фискализация в Полша предлага на данъкоплатците различни решения за изпълнение на задълженията им за докладване, в зависимост от конкретната им категория и установените срокове. Тази гъвкавост е предназначена да отговори на разнообразните нужди на бизнеса, работещ в страната, включително тези в секторите на ресторантьорството и хотелиерството.

Въпреки напредъка и възможностите, налични в полската система за фискализация, 'Do Your Order' взе стратегическо решение да не търси съответствие с тези изисквания. Тази позиция означава, че 'Do Your Order' няма да адаптира системата си, за да се приведе в съответствие с полските фискални разпоредби, които изискват интернет базирано отчитане на транзакциите.

За ресторантьорството и хотелиерството в Полша това означава, че разчитането на 'Do Your Order' за фискално отчитане няма да бъде осъществимо при настоящата регулаторна рамка. Предприятията в тези сектори ще трябва да проучат алтернативни решения, които са в съответствие с изискванията за фискализация на Полша, за да гарантират, че могат да изпълнят правните си задължения за отчитане на сделките. Това решение на 'Do Your Order' отразява по-широкото разглеждане на нейната продуктова стратегия и пазарна насоченост, като признава, че спазването на фискалната система на Полша не е съобразено с настоящите или бъдещите ѝ планове.

ПОРТУГАЛИЯ (Не отговаря на изискванията за фискализация)

Португалската система за фискализация е софтуерно базирана, което изисква POS приложенията да преминат през процес на сертифициране от португалската Генерална дирекция за данъчно облагане. Тази система се фокусира върху механизмите за сигурност и неизменността на фискалните данни. 'Do Your Order' не отговаря на фискалните изисквания на Португалия и не планира да се стреми към съответствие, като се позовава на възприеманото забавяне на пазара при приемането на такива решения като значителен фактор.

Португалия е внедрила софтуерно базирана система за фискализация, която поставя значителен акцент върху характеристиките и функционалностите на POS софтуера, използван от бизнеса, включително тези в секторите на ресторантьорството и хотелиерството. Тази система изисква всички POS приложения да бъдат сертифицирани от португалската Генерална дирекция по данъчно облагане, като се гарантира, че те отговарят на строги стандарти за механизми за сигурност и неизменност на фискалните данни. Процесът на сертифициране е предназначен да гарантира целостта и сигурността на фискалната информация, без специфични хардуерни компоненти, необходими за съответствие. Системата дава възможност за издаване на електронни касови бележки, въпреки че трябва да има и възможност за отпечатване на фискални бонове при необходимост.

Въпреки структурирания подход към фискализацията в Португалия, 'Do Your Order' реши да не търси съответствие с тези разпоредби. Това решение се основава на оценка на португалския пазар, който според 'Do Your Order' изостава значително по отношение на готовността и откритостта за приемане на такива фискални решения. Компанията разглежда тази празнина като пречка за успешното внедряване и приемане на своята система в рамките на настоящата фискална рамка в Португалия.

За ресторантьорството и хотелиерството в Португалия това означава, че 'Do Your Order' няма да бъде жизнеспособна възможност за изпълнение на изискванията за фискално съответствие, определени от португалската Генерална дирекция по данъчно облагане. Бизнесът в тези сектори ще трябва да търси алтернативни POS решения, които са сертифицирани и съвместими с португалската система за фискализация. Това решение отразява стратегическото разглеждане на пазарните условия от страна на 'Do Your Order' и неговия фокус върху регионите, където приемането на неговите решения е в по-тясно съответствие с готовността на местния пазар и регулаторните изисквания.

Румъния (Не отговаря на изискванията за фискализация)

Румънската система за фискализация, действаща от 1999 г. и претърпяваща значителни актуализации, включително последната през ноември 2017 г., налага подробна комуникация и обмен на данни с ANAF (Национална агенция за фискална администрация) чрез фискални принтери. Въпреки променящите се фискални изисквания на Румъния, 'Do Your Order' реши да не се стреми към спазване на румънските фискални разпоредби сега или в бъдеще, като съсредоточи усилията си другаде.

Румъния има дългогодишна история като фискална страна, като нейната система за фискализация претърпява няколко значителни актуализации, за да се адаптира към технологичния напредък и промените във фискалната среда. Най-новите разпоредби въведоха по-строги изисквания за комуникация и обмен на данни между бизнеса и ANAF, използвайки фискални принтери. Тези актуализации изискват всички данни за транзакциите да се съхраняват на SD карта, а оформлението на разписката вече включва допълнителна фискална информация. Освен това фискалните устройства са актуализирани, за да се приспособят 2 допълнителни ставки на ДДС и да се даде възможност за програмиране на нови видове плащания.

Въпреки всеобхватната и развиваща се рамка за фискализация в Румъния, 'Do Your Order' взе стратегическо решение да не търси съответствие с тези разпоредби. Това решение се основава на различни фактори, включително оценката на съвместимостта на румънския пазар с бизнес модела и стратегическите цели на 'Do Your Order'. Като такава, 'Do Your Order' не възнамерява да адаптира своята система, за да отговори на румънските фискални изисквания в бъдеще.

За ресторантьорските и хотелиерските предприятия, извършващи дейност в Румъния, това означава, че 'Do Your Order' няма да бъде жизнеспособна възможност за гарантиране на фискалното съответствие съгласно действащата правна рамка. Предприятията в тези сектори ще трябва да проучат алтернативни решения, които са в пълно съответствие с фискалните разпоредби на Румъния, за да изпълнят правните си задължения и да осигурят безпроблемна работа. Това решение на 'Do Your Order' отразява по-широката му стратегия и фокус, като дава приоритет на пазарите и регулаторната среда, където неговите решения са по-съобразени с местните изисквания и където има по-ясен път към съответствие и успех.

Испания (Съвместим сега и в бъдеще)

Испания преминава към софтуерна фискализация, като системата TicketBAI вече е внедрена в баския регион, а системата VeriFactu се очаква да бъде въведена в континенталната част на страната през 2024 г. В момента Испания не изисква хардуерно или софтуерно сертифициране, но това ще се промени с новите изисквания за фискализация. 'Do Your Order' активно планира да се съобрази както с VeriFactu, така и с TicketBAI, като следи отблизо развитието, за да осигури пълно съответствие за ресторантите и хотелиерството, работещи в Испания.

Испания е на прага на значителни промени в пейзажа си на фискализация, преминавайки към софтуерна фискализация на своите територии. Баският регион вече предприе стъпки към този преход с внедряването на системата TicketBAI през януари 2022 г. Останалата част от Испания, наричана континентална територия, ще последва примера с въвеждането на системата VeriFactu през 2024 г. Тези промени показват преминаване от сегашния нефискален статут на страната към по-регулирана среда за фискализация на софтуера, изискваща използването на специализиран и сертифициран софтуер за издаване на касови бележки и фактури.

Тъй като тези разработки се развиват, 'Do Your Order' активно работи за осигуряване на съответствие с предстоящите системи за фискализация. Признавайки значението на тези промени за ресторантите и хотелиерския бизнес в Испания, 'Do Your Order' планира да се съобрази както със системите VeriFactu, така и с TicketDAI. Това включва внимателно проследяване на напредъка и изискванията на тези системи, за да се адаптира съответно софтуерът на 'Do Your Order', като се гарантира, че предприятията, използващи нашата платформа, могат безпроблемно да отговорят на новите фискални изисквания.

За ресторантьорството и хотелиерството, работещи в Испания, този проактивен подход от страна на 'Do Your Order' означава, че те могат да очакват решение, което ще бъде напълно съобразено с изискванията на Испания за фискализация. Чрез привеждане в съответствие с VeriFactu и TicketBAI, 'Do Your Order' има за цел да осигури безпроблемен преход за бизнеса, докато се ориентират в новия фискален пейзаж, като гарантира, че те могат да продължат да работят ефективно и в съответствие с испанското законодателство. Този ангажимент за съответствие и адаптация подчертава отдадеността на 'Do Your Order' да подкрепя своите клиенти чрез регулаторни промени, като гарантира, че те са добре подготвени за бъдещето на фискализацията в Испания.

Швеция (В съответствие с изискванията за фискализация)

Шведската система за фискализация изисква използването на касови апарати, оборудвани с устройство за управление, за подписване и съхраняване на транзакции, привеждайки се в съответствие с хардуерно базираните изисквания за фискализация. 'Do Your Order' може да се приведе в съответствие с шведските фискални разпоредби, като използва специални принтери, разрешени от данъчните власти, като гарантира, че ресторантите и хотелиерските предприятия могат да отговорят на задължителните изисквания за издаване на касови бележки и изпълнение на нови задължения, които трябва да влязат в сила през 2023 г.

В Швеция рамката за фискализация налага използването на касови апарати, които са интегрирани с контролен блок или система. Тази настройка е от решаващо значение за основните функции на фискалното устройство, които включват сигурно подписване и съхранение на транзакциите. Това изискване формира гръбнака на подхода на Швеция за фискализация, базиран на хардуер, като гарантира, че всички продажби на стоки и услуги са точно записани и че издаването на разписки на клиентите е задължително.

От 2023 г. Швеция въвежда някои нови задължения, които допълнително подчертават значението на съвместимите фискални устройства в секторите на търговията на дребно и услугите, включително ресторантьорството и хотелиерството. Тези промени подчертават необходимостта предприятията да гарантират, че техните касови апарати и свързаните с тях системи за контрол отговарят на най-новите регулаторни стандарти.

'Do Your Order' е позиционирана, за да помогне на бизнеса в Швеция да се ориентира в тези изисквания за фискализация, като предлага съвместимост със специални принтери, оторизирани от шведските данъчни власти. Чрез интегрирането на тези специализирани принтери, 'Do Your Order' предоставя решение, което се привежда в съответствие с шведската система за фискализация, позволявайки на бизнеса да подписва и съхранява транзакции, както е предвидено от закона.

За ресторантьорството и хотелиерството, работещи в Швеция, това означава, че приемането на 'Do Your Order' и използването на оторизирани принтери ще гарантира спазването на фискалните разпоредби. Този подход не само отговаря на законовите изисквания, но и рационализира процеса на издаване на разписки и управление на данните за транзакциите, допринасяйки за ефективната и съвместима работа на предприятията в сектора. Ангажиментът на 'Do Your Order' да предлага съвместимо решение отразява отдадеността му да подкрепя бизнеса чрез спазване на регулаторните изисквания, като гарантира, че те са добре подготвени да изпълняват фискалните си задължения в Швеция.

Често задавани въпроси

Разгледайте повече

12 минути чета

Навигация в пейзажа на минималните заплати в САЩ: Ръководство за собствениците на ресторанти

Индустрията на хотелиерството, жизнен крайъгълен камък на американската икономика, е дълбоко повлияна от променливата динамика на законите за минималната работна заплата в Съединените щати. Тъй като собствениците и операторите на

Sarah Reynolds
17 мар 2024
7 минути чета

Навигиране на данъчни формуляри в американската хотелиерска индустрия: Ръководство за ресторантьорския бизнес

В конкурентния и забързан сектор на хотелиерството в САЩ, собствениците на ресторанти са изправени пред уникални предизвикателства пред финансовото управление и спазването на данъчното законодателство. С работна сила, която често включва комбинаци

Jennifer Lee
12 мар 2024
10 минути чета

Революционизиране на ресторантите: 60% намаление на емисиите на CO2 проправя пътя за отлични екологични постижения с Do Your Order

В свят, в който екологичното съзнание е в челните редици на обществените тревоги, предприятията непрекъснато търсят иновативни начини за намаляване на въглеродния си отпечатък. Един такъв пионер е Do Your Order, авангардна платформа, която не само

Maria Sanchez
06 мар 2024
5 минути чета

Фискализация за ресторантьорството и гостоприемството в Европа: Навигация в пейзажа с Do Your Order

Пейзажът на фискализацията в Европа представя сложен набор от регулации, които бизнесът, особено в секторите на ресторантьорството и хотелиерството, трябва да навигира, за да гарантира съответствие. Тези разпоредби се различават значително в отдел

Jennifer Lee
29 фев 2024
8 минути чета

Изработване на мечтания екип: Прозрения от нашето стартъп отстъпление във Фуншал - Седмица 5

В оживения град Фуншал екипът на Do Your Order предприе трансформиращо отстъпление, което ще предефинира нашата траектория. Водени от проницателното наставничество на Мигел Алвес Рибейро, основател и главен изпълнителен директор в www.sheerme.com,

Do Your Order
22 фев 2024
6 минути чета

Навигация във вълните на успеха на стартирането: Прозрения от седмица 4 от нашето пътуване

В едно просветляващо пътуване, продължило повече от седмица, екипът на Do Your Order, под менторството на Бернардо Васконселос, предприе трансформиращо проучване на процеса на продажби, стратегическото бизнес моделиране и тънкостите на инвестицион

Do Your Order
20 фев 2024

Готови ли сте да започнете?